วิชาการดอทคอม ptt logo

ลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ

บทคัดย่อลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ
ผู้เขียน: สาลี่ ชมแล้ว: 8,539 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 28 February 2009, 10:03 am ปรับปรุงล่าสุด: Sat 28 February 2009, 7:58 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - บทคัดย่อชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ

หัวข้อเรื่อง  ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ที่ปรึกษา    นางลัดดา  เคลือบสุวรรณ  ตำแหน่งครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ชื่อผู้รายงาน    สาลี่  ชาญณรงค์ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูปฏิบัติการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระภาษาไทย
ปีการศึกษา    2550


บทคัดย่อ

  ชุดฝึกทักษะภาษาไทย  เป็นเนื้อหาสาระสืบค้นเพิ่มเติมจากกิจกรรม
การเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ นี้มีจุดมุ่งหมาย
1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2) เพื่อใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศ เสริมการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย 
3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความคิดเห็น ต่อชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องคำไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศ
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ปีการศึกษา 2550 จำนวน 25 คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจโดยกำหนดขอบข่ายไว้เรื่อง
ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งใช้สถิติทดสอบที (t-test)
  ผลการดำเนินการพัฒนานักเรียน
1.  ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ  ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่เรียนโดยชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศ
 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศ ในระดับมาก
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 16 มี.ค. 2552 (10:41)

 


cat.mylove
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 19 ก.ค. 2552 (18:09)

อยากได้ข้อมูลเยอะกว่านี้ค่ะมีอีกไหมค่ะ
ต้องการใช้ทำงานค่ะ
นู๋วิ
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 54 ดวง


cat.mylove
(อาจารย์ สาลี่ ชาญณรงค์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 3,689 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 2 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน