ลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ | วิชาการ.คอม


ลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ

บทคัดย่อลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ

ผู้เขียน สาลี่ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ

หัวข้อเรื่อง  ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมที่ปรึกษา    นางลัดดา  เคลือบสุวรรณ  ตำแหน่งครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษชื่อผู้รายงาน    สาลี่  ชาญณรงค์ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ ครูปฏิบัติการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระภาษาไทยปีการศึกษา    2550บทคัดย่อ  ชุดฝึกทักษะภาษาไทย  เป็นเนื้อหาสาระสืบค้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ นี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศ เสริมการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย  3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความคิดเห็น ต่อชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องคำไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ปีการศึกษา 2550 จำนวน 25 คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจโดยกำหนดขอบข่ายไว้เรื่องชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งใช้สถิติทดสอบที (t-test)  ผลการดำเนินการพัฒนานักเรียน1.  ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยและคำภาษาต่างประเทศ  ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะภาษาไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศ  ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศ ในระดับมาก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา