วิชาการดอทคอม ptt logo

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

อ.อิศริยา พยัคฆวรรณ รร.วัดหนองแวงวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้เขียน: อ.อิศริยา ชมแล้ว: 25,104 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 1 March 2009, 5:54 am ปรับปรุงล่าสุด: Sun 1 March 2009, 6:06 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลาของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ (รร.พระปริยัติธรรม)

บทที่ 

บทนำ

 

๑.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                ปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ  และเทคโนโลยีก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานทุกด้าน  นับตั้งแต่ทางด้านการศึกษาและวิวัฒนาการของความเจริญก้าวหน้าของโลกได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ประเทศไทยก็นับเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงนั้น  เพื่อให้สังคมไทยก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์  สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น  โดยการสร้างกิจนิสัยใหม่ให้เกิดขึ้น  ให้คิดเป็นทำเป็น  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ให้ตามทันโลกในยุคปัจจุบัน  สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของทุกคนที่อยู่ในวงการศึกษามีจุดประสงค์คือ  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้ระบุไว้ในมาตรา  ๒๔(๕)  มีข้อความสำคัญให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  และมาตรา  ๓๐  ระบุโดยสรุปว่า  ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

          จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ,๕ และ๖ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  ในสาระกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ  การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

 

๒.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                เพื่อส่งเสริมและสร้างเจตคติอันดีในการส่งงานให้ตรงเวลาของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่      

 

๓.  ขอบเขตการวิจัย

                ๓.๑  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ,๕ และ๖    ของโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

          ๓.๒  ระยะเวลา  คือ  ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 

 

๔.  นิยามศัพท์เฉพาะ

                ๔.๑  เจตคติ  หมายถึง  ความรู้สึกที่แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ  เช่น  ความพอใจ  ความไม่พอใจ  ในการส่งงาน  ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

                ๔.๒  งาน  หมายถึง  แบบฝึกหัดที่ครูให้ทำในชั่วโมงเรียน

                ๔.๓  ใบงาน  รวมถึง  การทำงานเป็นกลุ่มหรือชิ้นงาน

 

๕.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

                ๕.๑  ทำให้ครูผู้สอนทราบถึงเจตคติของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมในการส่งงานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

                ๕.๒  เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในรายวิชาอื่นๆ ได้ศึกษาและนำไปสำรวจเจตคติของนักเรียน  ในเรื่องของเจตคติต่อการส่งงานให้ตรงเวลา

         

บทที่ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังต่อไปนี้

                ๑.  ความหมายของเจตคติ

                ๒.  ลักษณะของเจตคติ

                ๓.  องค์ประกอบของเจตคติ

 

๑.  ความหมายของเจตคติ

                เจตคติ  (เจ-ตะ-คะ-ติ)  เป็นคำที่บัญญัติให้ตรงกับคำว่า  Attitude  ในภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ท่าทีหรือความรู้สึกนึกคิด  ความชอบความชังของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

                เจตคติ  หมายถึง  ความรู้สึกโน้มเอียงของจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือแบ่งออกเป็น    ลักษณะ  คือ  เชิงนิมานและเชิงนิเสธ

 

๒.  ลักษณะของเจตคติ

          กฤษณา  ศักดิ์ศรี  (๒๕๓๐ : ๑๘๕-๑๘๘)  ได้กล่าวถึงลักษณะที่สำคัญของเจตคติ  สรุปได้ดังนี้

                ๒.๑  เจตคติเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

                ๒.๒  เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

                ๒.๓  เจตคติเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน  เราจะสังเกตได้ว่าบุคคลมีเจตคติในทางยอมรับหรือไม่ยอมรับ  โดยสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมา       

          ๒.๔  เจตคติเป็นสิ่งซับซ้อน  มีที่มาสลับซับซ้อน  เพราะเจตคติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น  ความรู้สึกนึกคิด  ประสบการณ์ความรู้  ความเห็น   ฉะนั้นจึงผันแปรได้

                ๒.๕  เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ  สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้

 

๓.  องค์ประกอบของเจตคติ

                ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (๒๕๒๖ : ๓๔)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติไว้ดังนี้

                ๓.๑  องค์ประกอบด้านพุทธปัญญา  (Cognitive  Component)  หรือองค์ประกอบด้านความคิด  ได้แก่ความคิดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มนุษย์ใช้ในการวัด  ความคิดนี้อาจอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งที่ต่างกัน  ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า

                ๓.๒  องค์ประกอบทางด้านท่าทีความรู้สึก  (Affective  Component)  เป็นส่วนประกอบทางด้านความรู้สึก  ซึ่งเป็นตัวเร้าความคิดอีกต่อหนึ่ง  ถ้าบุคคลมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี  ในขณะที่คิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  แสดงว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบตามลำดับต่อสิ่งนั้น

                ๓.๓  องค์ประกอบด้านปฏิบัติ  หรือองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component)  เป็นองค์ประกอบที่มีแนวโน้มในทางปฏิบัติ  ถ้ามีสิ่งเร้าที่เหมาะสมจะเกิดการปฏิบัติหรือปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

                                                                      บทที่ 

วิธีการดำเนินการวิจัย

 

                การวิจัย  เรื่อง  การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลาของนักเรียนช่วงชั้นที่    โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย  ดังนี้

 

๑.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่    ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  ๔๖  รูป

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ,๕ และ๖  จำนวน    ห้อง ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ของโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

๒.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

                ตลอดภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 

๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

          ๓.๑  แบบสอบถามชนิดปลายเปิด

                ๓.๒  ตารางส่งงานของนักเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

๔.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

        (๑)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  ๔๖  รูป  โดย แจกแบบสอบถามชนิดปลายเปิดให้นักเรียนตอบพร้อมจัดทำตารางส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ,  และ๖  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

        (๒)  รวบรวมหาเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ

        (๓)  บันทึกการส่งงานอย่างต่อเนื่อง  หลังจากส่งเสริมเจตคติและนำมาหาเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ

        (๔)  นำค่าเฉลี่ยร้อยละของการส่งงานช่วงต้นภาคเรียนที่    ของรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของการส่งงานช่วงปลายภาคเรียนที่ 

 

                                                                   บทที่ 

ผลการวิจัยและอภิปรายข้อมูล

 

                การวิจัยครั้งนี้เพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานให้ตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  ,  และ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจะนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลต่อไปดังนี้

 

๑.  ผลการวิจัย

                 บันทึกการส่งงานในรายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ก่อนได้รับการส่งเสริมเจตคติ  ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 

ตารางที่    แสดงการส่งงานของนักเรียนช่วงชั้นที่    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ,  และ 

 

 

ระดับชั้น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา

จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 4 ก.ค. 2554 (23:14)
ทำได้ดีมากค่ะ เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง ๆ ได้
nongkranlap
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 5 ก.ค. 2554 (05:20)
สนใจการทำเรื่องนี้อย่ํพอดี
juy2011
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


อ.อิศริยา
(อิศริยา พยัคฆวรรณ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,295 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน