เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน | วิชาการ.คอม


เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

สารบัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์

 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน

เรื่อง  คำราชาศัพท์

                   คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. คำว่า “นอน” สำหรับพระภิกษุ ใช้ว่า

    อย่างไร

      ก. พักผ่อน                     ข. ทำวัตร

      ค. จำวัด                          ง. บรรทม

๒. “คุณพ่อไม่อยู่ _____ ไป _____ พระที่วัด

      ค่ะ” ควรเติมคำข้อใด

       ก. เขา – เชิญ       

       ข. ท่าน – นิมนต์

       ค. แก – นิมนต์                    

       ง. ท่าน – เรียนเชิญ

๓. “พระสงฆ์รูปนี้ ______มาหลายวันแล้ว”

       ควรเติมคำในข้อใด

       ก. อาพาธ                          ข. เจ็บ

       ค. ป่วย                               ง. ประชวร

๔. คำในข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ สำหรับ

      พระมหากษัตริย์

      ก.เสด็จ                                ข. บรรทม

      ค. ประสูติ                         ง. อาตมา

๕. ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ สำหรับ

      พระมหากษัตริย์

       ก. เสวย                          ข. ทรงบาตร        

       ค. อาราธนา                  ง. พระนาสิก

๖. คำราชาศัพท์ข้อใด ไม่ใช่ ราชาศัพท์หมวดร่างกาย

     ก. พระโอษฐ์                    ข. พระเนตร

     ค. พระชงฆ์                      ง. พระอัยกา

๗ . คำราชาศัพท์ข้อใดใช้ ทรง นำหน้า

       ก. ทรงตรัส                     ข. ทรงผนวช

       ค. ทรงเสด็จ                   ง. ทรงบรรทม

๘. คำสุภาพข้อใดใช้ไม่ถูกต้อง

      ก. กระบือ – วัว                  

      ข. วานร – ลิง

      ค. วิฬาร – แมว                   

      ง. ปลาหาง – ปลาช่อน

๙. คำราชาศัพท์ข้อใดไม่ถูกต้อง

     ก. พระนาภี – สะดือ

     ข. พระฉาย – กระจก

     ค. พระฤทัย – ใจ

     ง. พระหัตถ์ – แขน

๑๐. ข้อใดเป็นคำสุภาพของ ผักกระเฉด

       ก. ผักทอดยอด       ข. ผักรู้นอน

       ค. ผักไห่                 ง. ผักสามหาว

 

 

 

  

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา