เผยแพร่ผลงาน | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ผู้เขียน kem. ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1

แบบทดสอบก่อนเรียน1

WINSTON CHURCHILL

attack: เข้าตี,    bomb: ทิ้งระเบิด ,factory: โรงงานอุตสาหกรรม

surrender: ยอมแพ้,  great: ใหญ่,  met: past time ของ meet: พบ

 

The British people met great danger during the years from 1940 to 1942. The Germans attacked them with many thousand airplanes. The Germans bombed British homes, shop and factories every night. But Winston Churchill made the British brave. He spoke to them on the radio. He visited shops, homes, factories and hospitals. Churchill asked his people to work hard. He told them, “We shall never surrender!” The British became angry. They sent fast airplanes to attack the German airplanes and to bomb the German factories. The British people became very strong and the Germans surrendered.

 

Choose the best answer.

 

1. When did the British surrender?

a. 1940

b. 1942

c. During the years

d. After the Germans

2. Who attacked the British?

a.  Airplanes

b.  People

c.  Germans

d.  Winston Churchill

3. Why were the British brave?

a.  They worked hard

b.  Churchill spoke to them.

c.  British sent fast airplanes

d.  They were afraid of the bombs.

4. Germans bombed British….

a.  airplanes

b.  hospitals

c.  factories

d.  shops

5. Why did the Germans surrender?

a.  Churchill was strong.

b.  The British were strong.

c.  Germans were afraid.

d.  The airplanes were very fast.

6. Was 1941 dangerous for British people?

a.  Yes.

b.  No.

c.  Perhaps.

d.  Sometimes.

7. What did Winston Churchill say to his people?

a.  Surrender

b.  Work hard

c.  Become angry

d.  Go shopping

8. ……… wanted the British to surrender.

a.  Churchill

b.  Germans

c.  British people

d.  Both British and Germans

9. How did Churchill speak to his people?

a.  By radio

b.  By airplane

c.  On television

d.  By telephone

10. How did the British win?

a.  They had fast airplanes.

b.  They bought many bombs.

c.  They had many airplanes.

d.  They had many soldiers

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา