วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการสอนคณิตศาสตร์

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ผู้เขียน: nipol injun ชมแล้ว: 17,392 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 8 March 2009, 11:53 am ปรับปรุงล่าสุด: Sun 8 March 2009, 11:56 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แผนการสอนคณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                                        เวลา  26  ชั่วโมง

เรื่อง ประพจน์                                                                                                                     เวลา   1  ชั่วโมง

 

มาตรฐานการเรียนรู้          

                4.1    อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป  ( pattern )  ความสัมพันธ์และฟังก์ชันต่างๆได้

 
สาระสำคัญ

                ประพจน์ คือ  ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่สามารถบอกค่าความจริงว่าเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

        1.  หาค่าความจริงของประพจน์  รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน  และบอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่กำหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่
สาระการเรียนรู้

ประพจน์

กระบวนการจัดการเรียนรู้               

1.             ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประพจน์  ว่า  นักเรียนเคยได้ยินคำว่า  ประพจน์  มาก่อนหรือไม่  โดยการซักถาม
2.             ครูแนะนำความหมายของ  ประพจน์  ให้กับนักเรียน ว่า

ประพจน์ คือ  ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่สามารถบอกค่าความจริงว่าเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

3.              ครูยกตัวอย่างประโยคให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าประโยคที่ยกตัวอย่างให้เป็นประพจน์หรือไม่  เช่น

ตัวอย่าง                

1.  พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

2.             แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย

3.             ขอให้ท่านเดินทางด้วยสวัสดิภาพ

4.             อยากไปเที่ยวอเมริกากับคุณจัง

5.             เลขที่เป็นเศษส่วนเป็นสับเซตของจำนวนตรรกยะ

4.             ให้นักเรียนลองยกตัวอย่างประโยคที่เป็นประพจน์และไม่เป็นประพจน์มาอย่างละ  2  ตัวอย่าง  ครูคอยให้คำแนะนำ             

5.             ให้นักเรียนทำโจทย์เสริมประสบการณ์

6.             ให้นักเรียนไปศึกษาจากสื่อ E-BooK    แล้วทำแบบทดสอบจากสื่อ E-Book       

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1.             โจทย์เสริมประสบการณ์

2.             หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

3.             สื่อ E-Book

การวัดผล / ประเมินผล

                     การวัดผล

1.  วิธีการวัดผล

1.1   สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

1.2   สังเกตจากการตอบคำถามและร่วมกิจกรรม

1.3   ตรวจโจทย์เสริมประสบการณ์

2.   เครื่องมือวัดผล

2.1    แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

2.2    โจทย์เสริมประสบการณ์

การประเมินผล

1.  โดยถือเกณฑ์ผ่านจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ  50  ขึ้นไป

2.  โดยถือเกณฑ์ผ่านจากการตรวจโจทย์เสริมประสบการณ์  ได้คะแนนร้อยละ  50  ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวด

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

                                                        (ลงชื่อ)…………………………….

                                                                              (  นางอนงค์  หันจันทร์ )

                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

 

ความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

                                                          (ลงชื่อ)…………………………….

                                                                                (  นางลำภู  เพ็ชรวงษา )

                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................      

                                                          (ลงชื่อ)…………………………….

                                                                                   ( นายปกรณ์   ภูมิเขต )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว

บันทึกหลังการสอน

ผลการสอน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค ……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข ……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                (ลงชื่อ) ………..............…………….. ผู้สอน

                                                                                                (  นายนิพล    อินทร์จันทร์ )

                                                                                                           ครู  คศ 2

โจทย์เสริมประสบการณ์

จงพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประพจน์หรือไม่  เพราะเหตุใด

1.             ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย

2.             ขอให้มีความสุขความเจริญ

3.             0  เป็นจำนวนนับ

4.             โปรดแก้ที่ผิดให้ด้วย

5.             2  เป็นจำนวนเต็ม

6.             เซตของจุดบนระนาบเป็นเซตอนันต์

7.             กรุณาอย่าส่งเสียงดัง

8.             ใน  พ.ศ.  2528  เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

9.             8 > 10

10.      เธอว่ายน้ำเป็นไหม

11.      ออกไปให้พ้นจากห้องนี้

12.      7  เป็นจำนวนคี่

13.      หาร  0  ด้วย  5 ได้ผลลัพธ์เท่าไร

14.      กราฟของสมการ  y = 2x + 5 เป็นพาราโบลา

15.      จังหวัดระนองมีพลเมืองน้อยที่สุดในประเทศไทย

16.      เส้นตรงที่ตั้งฉากกันมีความชันเท่ากัน

17.      จงหาเซตคำตอบของสมการ  4x – 5 = 0

18.      โอโห  เธอสวยมากครับ

19.      คุณพรทิพย์  เป็นคนสวยที่สุดในประเทศไทย

20.      จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ติดกับทะเล

 

 

 

 

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 4 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 9 มี.ค. 2552 (05:30)

แวะมาอ่านให้กำลังใจค่ะ  น่าสนใจดี


แสวง19
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 9 มี.ค. 2552 (09:35)
133810

แผนมีประโยชน์มากครับ 
ขออนุญาตเสนอ เวปไซต์ทดลองใช้ครับ ช่วยคอมเมนต์ด้วยน่ะครับ


kridsakorn_j
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็น 4 9 มี.ค. 2552 (09:37)
133811

แผนมีประโยชน์มากครับ 
ขออนุญาตเสนอ เวปไซต์ทดลองใช้ครับ ช่วยคอมเมนต์ด้วยน่ะครับ
http://kridsakorn.tkw.ac.th/


kridsakorn_j
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็น 5 9 มี.ค. 2552 (14:29)

น่าสนใจดีค่ะ ทำต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ

boonta


boonta Sri
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


nipol injun
(นิพล อินทร์จันทร์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,071 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน