รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอรุณี บุญยืน สถานศึกษา โรงเรียนธาตุศรี

ผู้เขียน kanittha.s ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

นางอรุณี บุญยืน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอรุณี บุญยืน สถานศึกษา โรงเรียนธาตุศรีนคร ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปีที่พิมพ์ 2552 บทคัดย่อ รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 : 75 เพื่อหาค่าประสิทธิผลของการจัด การเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนธาตุศรีนคร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสป จำนวน 4 เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B-Index) ระหว่าง 0.40-0.50 มีค่าความยาก 0.40-0.55 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test แบบ Dependent Sample ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 75.93/75.33 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด (75/75) 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.6012 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6012 หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.12 3. หลังการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมในระดับมาก ( = 4.49) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุดคือ ข้อ 14 รู้สึกชอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ที่ครูใช้ ( = 4.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่ำสุดคือ ข้อ 3 การเรียนรู้แบบนี้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของนักเรียนเอง ( = 4.24)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา