หลักสูตรลูกเสือ(เครื่องหมายลูกเสือหลวง) | วิชาการ.คอม


หลักสูตรลูกเสือ(เครื่องหมายลูกเสือหลวง)

กำหนดการสอนหลักสูตรลูกเสือหลวงชั้น ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานี

ผู้เขียน นิวัติ กลับกลาย ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

กำหนดการสอนลูกเสือ ม.3

สาระสำคัญของลูกเสือ

 

                 สาระสำคัญของลูกเสือประกอบด้วย  หลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                 1.  หลักการ  ( Principle )  ได้แก่

                      1.1  มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ  จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือและพึงปฏิบัติศาสนกิจด้วยความจริงใจ

                      1.2  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศของตน  พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน ความร่วมมือซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

                      1.3  เข้าร่วมในการพัฒนาสังคม   ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน  รวมทั้งการยอมรับและให้ความเคารพในความถูกต้องและความเป็นธรรมต่อธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก

                      1.4  มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

        1.5  ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือซึ่งบัญญัติไว้ใน

ภาษาของแต่ละประเทศ  ตามความเหมาะสมและวัฒนธรรมของตน  โดยยึดถือใจความสำคัญที่ลอร์ด  เบเดน โพเอลล์  ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกได้กำหนดไว้   คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือนั้น       ต้องได้รับการอนุมัติจากกองการลูกเสือโลกก่อน  จึงจะถือเป็นคำปฏิญาณและกฎที่ถูกต้อง

                 2. วัตถุประสงค์  ( Purpose )  วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ  คือการช่วยให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย สติปัญญา  จิตใจและสังคมให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่  เพื่อให้เป็นพลเมืองดี ที่มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น ของชาติและชุมชนระหว่างประเทศ ตามที่ธรรมนูญลูกเสือโลกได้บัญญัติไว้

                 3.  วิธีการ ( Method ) วิธีการของการลูกเสือ  คือ ระบบการศึกษาด้วยตนเองให้เกิดความก้าวหน้าตามลำดับขั้น  โดยอาศัย

                        3.1   คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

                        3.2   การเรียนรู้ด้วยการกระทำ

                        3.3   ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้แนะนำ สั่งสอน  ฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบทีละน้อย  แล้วเพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้นตามลำดับอายุ  ฝึกให้รู้จักปกครองตนเอง  จนเป็นลักษณะนิสัยประจำตัว เพื่อให้มีความสามารถพึ่งตนเองได้  เป็นผู้นำและผู้ให้ความร่วมมือที่ดี

                       3.4 การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับขั้น ปรับระดับของการฝึกอบรมลูกเสือให้สูงขึ้นตามลำดับอายุ

                           3.5  ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ  ( Proficiency  Badge  System ) 

                           3.6  การจัดทำหลักสูตรของการฝึกอบรมเด็กและวิชาที่เรียน ให้จัดตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล

                       3.7  การใช้เพลง  การเล่นเกม  การเล่านิทาน ฯ ล ฯ ประกอบในการฝึกอบรมลูกเสือ

                       3.8  พิธีการต่าง ๆ  ในการฝึกอบรมลูกเสือ  รวมทั้งเครื่องแบบลูกเสือตามแบบฉบับที่คณะลูกเสือแห่งชาติกำหนด

                           3.9  เน้นเรื่องการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ธรรมชาติศึกษา และการชุมนุมรอบกองไฟซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท

                           3.10 ประเด็นสำคัญสุดยอดของการฝึกอบรมลูกเสือ คือ เน้นการฝึกทักษะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  เพื่อให้การบริการต่อชุมชน และฝึกให้เยาวชนนิยมใช้ชีวิตกลางแจ้งให้สัมผัสกับธรรมชาติ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ 

  

หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ระดับมัธยมศึกษา 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2544

 

                 1.  จุดประสงค์

                      1.1  มีความรู้ความเข้าใจ  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                      1.2  มีทักษะการสังเกต  จดจำ  การใช้มือ  เครื่องมือ  การแก้ปัญหา  และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                          1.3  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ  อดทน  เชื่อมั่นในตนเอง  ระเบียบวินัย  มีความสามัคคี  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ  บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

                      1.4  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ  สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา

 

                 การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาควรจัดให้มีการเปิดประชุมกอง

ทุกครั้ง  ก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

                                1.  พิธีเปิด  ( ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )

                               2.  เกมหรือเพลง  ทำให้เกิดความสนุกสนาน  เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติกิจกรรมอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง  ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับเนื้อหาเสมอไป

                                                3.  การปฏิบัติกิจกรรม  เน้นการปฏิบัติเป็นฐาน  โดยใช้ระบบหมู่เพื่อสะดวกต่อ

การเรียนการสอนตลอดจนการควบคุมดูแล  ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก้ไข

                                4.  การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  ควรเน้นเรื่องง่าย ๆ และสรุปให้ลูกเสือเข้าใจว่ามีประโยชน์อย่างไรส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคุณธรรมต่าง ๆ  เช่น  ความสามัคคี  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเสียสละ  ความกล้าหาญอดทน

                                                5.  พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจ  ชักธงลง  เลิก )

                       การจัดกิจกรรมลูกเสือทุกครั้งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ พิธีเปิด การอบอุ่นร่างกายด้วยเพลง/เกม การปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐาน การเล่าเรื่องสั้น และพิธีปิด  

 

การวัดและประเมินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

                

                 การวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือมี  2  กิจกรรม  คือ

1.      กิจกรรมบังคับ

เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีผ่านช่วงชั้นหรือจบ

หลักสูตรโดยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  และมีการวัดผลตลอดภาคเรียน  โดยการ

                        1.1  สังเกต

                                    1 )  ความสนใจ

                                    2 )  การเข้าร่วมกิจกรรม

                           1.2   ซักถาม

                        1.3   การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

                 2.  วิชาพิเศษ 

                       เป็นการวัดและประเมินผลในแต่ละวิชาโดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และใช้เกณฑ์การประเมินผล  ดังนี้

                         2.1   ผ่าน  ( ผ )

                         2.2  ไม่ผ่าน ( มผ )     

 

 

 

 

หลักสูตร เครื่องหมายลูกเสือหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

กิจกรรม

หัวข้อเนื้อหา

เครื่องหมายลูกเสือหลวง

(สอบได้ภายใน 6 เดือน)

ผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.    ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

2.    สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 3 วิชา ซึ่ง

       ไม่อยู่ในวิชาพื้นฐาน 5 วิชาที่สอบได้เมื่อขอรับ

       เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

3.    สอบได้วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก 3 วิชา

       ในระดับลูกเสือหลวง

4.    ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำ ตามหลักสูตร

       ที่กำหนด

5.    คณะกรรมการดำเนินงานของกองและผู้กำกับเห็นว่า

       เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามวิธีการของ

       ลูกเสือ และสมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

6.    เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ

       ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นผู้แต่งตั้ง

       บุคคลที่มีวุฒิเหมาะสมทำการสัมภาษณ์เมื่อเห็นว่า

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา