การพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านตะโนน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านตะโนน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551

ผู้ศึกษาค้นคว้า สุพัตรา พึ่งผล ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะโนน ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต3 ปีที่พิมพ์ 2551

ผู้เขียน pitgu55 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาศฝึกทักษะอย่างเป็นระบบที่เน้นกระบวนการทางการเรียนรู้และส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างสมดุลและมีความสุขจนเกิดทักษะความชำนาญทางการเรียนรู้จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาแบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 13 ทักษะ และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านตะโนน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 22 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้คือ แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 65 ข้อ และแบบทดสอบความพึงพอใจ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.63 และค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน t-test (Dependent Samples)    ผลการศึกษาค้นพบว่า แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 97.56/96.37  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 13 ทักษะ หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด    แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ ฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต คิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และรู้จักสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่างมีความสุข แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง ที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ควรนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนสูงขึ้น บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2544 กำหนด หากครูผู้สอนนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาและระดับชั้นอื่นๆ ก็จะช่วยให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา