วิชาการดอทคอม ptt logo

การสร้างชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ เรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ฝึกการคิด
ผู้เขียน: ครูสุพัฒตรา ชมแล้ว: 5,080 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 16 March 2009, 8:41 am ปรับปรุงล่าสุด: Mon 16 March 2009, 3:35 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
         1.  เพื่อสร้างและทดลองใช้ชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
         2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  
         3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีจัดการเรียนรู้เรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
         กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  32  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
         1.  ชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
         2.  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
         3.  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
         4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีจัดการเรียนรู้เรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
         การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที  ( t-test)  แบบคู่  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
 
ผลการศึกษาพบว่า
         1.  ชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะกับจุดมุ่งหมาย  กิจกรรม  เนื้อหา  วิธีดำเนินการ  และการประเมินผลมากกว่า  0.5  ทุกรายการ                
         2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  มีระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 (t = 4.96  p<0.00)
         3.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  มีความคิดเห็นที่ดีต่อวิธีจัดการเรียนรู้เรื่องการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  เนื่องจากนักเรียนรู้สึกสนุกสนานเมื่อเรียนด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  นักเรียนได้ฝึกคิดหลากหลายอย่างเป็นระบบ  ทำให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพได้
ข้อเสนอแนะ
         1.  ควรมีการศึกษาการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ
         2.  ควรมีการศึกษาการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
         3.  ควรมีการศึกษาการฝึกคิดแบบอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ  เช่น  ความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


ครูสุพัฒตรา
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,064 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 153 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน