การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ | วิชาการ.คอม


การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตำ

ผู้เขียน เขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)

 

 

 

The British people met great danger during the years from 1940 to 1942. The Germans attacked them with many thousand airplanes. The Germans bombed British homes, shop and factories every night. But Winston Churchill made the British brave. He spoke to them on the radio. He visited shops, homes, factories and hospitals. Churchill asked his people to work hard. He told them, “We shall never surrender!” The British became angry. They sent fast airplanes to attack the German airplanes and to bomb the German factories. The British people became very strong and the Germans surrendered.

 

(From The English Reading Laboratory for Thai Students by Ted Goldenberg)

 

Choose the best answer.

 

1. In 1941 the British …………..

     a.  was bombed by Germans

     b.  became angry 

     c.  visited Germans

     d.  attacked Winston Churchill

 

2. ……….. attacked the British.

     a.  Airplanes

     b.  People

     c.  Germans

     d.  Winston Churchill

 

3. Why were the British brave?

     a.  British sent fast airplanes

     b.  Churchill spoke to them.

     c.  They worked hard   

     d.  They were afraid of the bombs.

 

4. Germans bombed British….

     a.  hospitals

     b.  churches

     c.  factories

     d.  airplanes

 

5. Why did the Germans surrender?

    a.  Churchill was strong.

    b.  The British were strong.

    c.  Germans were afraid.

    d.  The airplanes were very fast.

 

6. In1941 was dangerous for………

     a.  fast airplanes

     b.  Germans

     c.  Winston Churchill

     d.  British people

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 2

LOST

 

 

            In the United States, the circus rests during the winter. But when they took Kate, the twenty-two-year-old Indian elephant, out of her warm truck, the cold air made her nervous. She ran away into the fields around the town. The circus people thought that Kate would quickly return, but she stayed away for four days. The ten thousand pound elephant crossed a river, broke farm fences, and ate from the trees. But she became very cold and when her people brought her the warm truck and a big drink of whiskey, Kate went home with them.

 

(From The English Reading Laboratory for Thai Students by Ted Goldenberg)

 

Choose the best answer.

 

1. How long was Kate lost?

     a.  4 days

     b.  22 days

     c.  22 years

    d.  10,000 days

 

2. Where did Kate get food?

     a.  From trees.

     b.  In the restaurant.

     c.  From night club.

     d.  People brought for her.

 

3. Why did Kate run away?

     a.  She was sick.

     b.  She was nervous.

     c.  She was afraid.

     d.  The circus hit her.

 

4. Why did Kate return?

     a.  She was afraid.

     b.  She broke the farm fences.

     c.  She wanted to be warm.

     d.  She became very cold.

 

 

5. Why was Kate cold?

     a.  She drank whiskey.

     b.  It was winter.

     c.  She crossed a river.

     d.  She was sick.

 

6. What helped Kate get warm?

     a.  The farm fences

     b.  clothes

     c.  The Fire

     d.  Some whiskey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Answer : 1. a    2. c    3. b   4.c   5. b   6. d

2.    Answer : 1. a    2. a   3. b   4. d   5. b   6. d

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

1WINSTON CHURCHILL

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา