ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2 | วิชาการ.คอม


ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2

เรื่องนี้ทำได้หรือเปล่า

ผู้เขียน เขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

THE LAND CO-OPERATIVE

{#emotions_dlg.d6} THE LAND CO-OPERATIVE{#emotions_dlg.d6}            

            Six years ago, my brother got ten acres from the Land Co-operative. The Land Co-operative helped him cut the trees and plough the ground, and he began to grow rice and corn. Last year, Indonesia wanted to buy a lot of peppers. The Land Co-operative loaned my brother two thousand baht to grow pepper plants. In five months he sold the peppers to the Land Co-operative. After returning the two thousand baht with one hundred baht interest, my brother made a profit of nine hundred baht. Next year, he will grow green beans for Japan.

 

 

 

Choose the best answer.

 

1. ….bought many peppers.

     a.  My brother

     b.  Japan

     c.  Indonesia

     d.  Land Co-operative

 

2. How much interest did the Land Co-operative take?

     a.  400 baht a month

     b.  20 baht a month

     c.  900 baht a month

     d.  2000 baht for 5 months

 

3. What does Japan want?

    a.  beans

    b.  pepper plants

    c.  100 baht interest

    d.  the land

 

4. My brother sold peppers to …..

     a. Japan

     b. Indonesia

     c. the Land Co-operative

     d. his brother

 

 

5. My brother got the land…….acres

     a.  10

     b.  100

     c.  900

     d.  1,000

 

6. What did he grow before the peppers?

     a.  beans

     b.  peppers

     c.  rice

     d.  beans and peppers

ใครก็ได้ช่วยเฉลยที

(From The English Reading Laboratory for Thai Students by Ted Goldenberg)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา