รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายราเชนทร์ นวลมังสอ

ผู้เขียน นายราเชนทร์ นวลมังสอ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

ชื่องานศึกษา            รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านท่าไทร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 3

ชื่อผู้ศึกษา                 นายราเชนทร์  นวลมังสอ

ตำแหน่ง                    ครูชำนาญการ

                   รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา             (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผ่านการเรียนด้วยด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างก่อนและหลังเรียน  (3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น และ (4)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ         การเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน     บ้านท่าไทร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550  จำนวน     1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

                   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

1.            บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ      พลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  6  ชุด        

2.            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ

3.            แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน  15  ข้อ

              ผลการศึกษาพบว่า

1.             บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ     พลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.67/84.17  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้

2.             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ        ที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้

3.             ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) จากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ  0.6160  แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6160  หรือคิดเป็นร้อยละ  61.60  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้

4.             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา