ขอเผยแพร่ผลงาน | วิชาการ.คอม


ขอเผยแพร่ผลงาน

บทคัดย่อ : ผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ชื่อผู้รายงาน : นายสุรพล มั่นนัก ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ ปีที่ทำการศึกษา : พ.ศ. 2551

ผู้เขียน krupe204 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ : ผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วชื่อผู้รายงาน : นายสุรพล  มั่นนัก  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการปีที่ทำการศึกษา : พ.ศ. 2551            ความมุ่งหมายในการศึกษา   เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วให้สูงขึ้น โดยใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนที่ผู้ศึกษาสร้าง   และศึกษาผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 

           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียน

อนุบาลเมืองสระแก้ว   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  จำนวน 33  คน

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

ประกอบด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและอดทนกล้ามเนื้อขา  ได้แก่  ก้าวขึ้นม้าสูง

 เดินขึ้นบันไดและท้าวแขนสลับขา  แบบฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและอดทนกล้ามเนื้อแขน  ได้แก่  ดันพื้นดันมือระดับอกและนอนหงายดึงแขน แบบฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและอดทนกล้ามเนื้อหน้าท้อง  ได้แก่  ลุกนั่งนั่งกอดอกยกขาและนอนไขว้แขนยกตัว แบบฝึกเพื่อพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ  ได้แก่ วิ่งเหยาะ   ก้าวเต้น 9 ช่องและเต้นแอโรบิกและ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของกรมอนามัย  5 รายการ คือ  ดัชนีมวลกาย  นั่งก้มตัว  ลุกนั่ง  ดันพื้น  และวิ่ง 1.6  กิโลเมตร

           ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง 15 ธันวาคม   พ.ศ. 2551 

หลังเลิกเรียนเป็นเวลา  60 นาที จำนวน 3 วัน คือ วันจันทร์  วันพุธ  และวันศุกร์

           ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability )  ของแบบทดสอบที่         ผู้ศึกษานำมาใช้โดยวิธีการทดสอบซ้ำ( Test - retest ) จากค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนในการทดสอบครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2  โดยการหาค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน( Pearson’s Product  Moment  Correlation Coefficient )นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพก่อนและหลังการฝึกมาเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัยเพื่อจัดระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน นำเสนอเป็นกราฟเส้น หาค่าร้อยละนำเสนอเป็นความเรียง  หาค่าเฉลี่ย (m) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนก่อนการฝึกและหลังการฝึก เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพก่อนการฝึกและหลังการฝึก

 

          ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพก่อนการฝึกและหลังการฝึกด้านความอ่อนตัว   ความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อแขน  

ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ หลังฝึกดีขึ้นตามสมมุติฐาน

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา