ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 4 | วิชาการ.คอม


ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 4

เรื่องต่อไปๆ

ผู้เขียน เขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

GRIZZLY BEARS

GRIZZLY BEARS

 

 

            The largest carnivores live in the mountain forests of North America. “Grizzly”, means “frightening and ugly”, and grizzly bears can easily make you afraid if you see one in the forest. They grow almost three meters long and stand one meter high. They weigh a thousand pounds but they can run very fast. Grizzlies eat small or weak animals but they also like nuts, fruit, leaves and fish. Usually these fierce bears do not hurt people. But sometimes foolish people give food to hungry bears. Then the bears want more food and they become dangerous.

 

(From The English Reading Laboratory for Thai Students by Ted Goldenberg)

 

Choose the best answer.

 

1. How big are grizzly bears?

    a.  100  pounds

    b.  3 meters long

    c.  1,000 pounds

    d.  10,000  pounds

 

2. Grizzlies ……. hurt people.

    a.  never

    b.  usually

    c.  often

    d.  sometimes

 

3. What do bears like to eat?

    a.  people

    b.  fish

    c.  big animals

    d.  trees

 

4. Where do grizzlies stay?

    a.  near people

    b.  in the forest

    c.  in South America

    d.  in the mountain forests

5. Grizzlies run …..

    a.  slowly

    b.  quickly

    c.  often

    d.  easily

 

6. Why are grizzly bears frightening?

    a.  They are big and ugly.

    b.  They are hungry.

    c.  They eat small or weak animals.

    d.  They live in the mountain

 

7. Where can grizzlies get food?

    a.  from the city

    b.  from foolish people

    c.  from hungry people

    d.  from the forest

 

8. Which are the largest carnivores?

    a.  bears

    b.  lions

    c.  elephants

    d.  buffalos

 

9. When are grizzly bears dangerous?

    a.  when live in the mountains

    b.  when they want small animals

    c.  when people give them food

    d.  when they eat small or weak animals

 

10. Grizzlies eat ……………

      a.  only animals

      b.  only nuts, fruit,

      c.  leaves and fish.

      d.  some animals and fruits

ครั้งนี้มี10ข้อใครอยากจะให้เฉลยก็มาขอได้น่ะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา