เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทยในกิจกรรมกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทยในกิจกรรมกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

รายงาน                       การพัฒนาสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทยในกิจกรรมกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

ผู้ศึกษาค้นคว้า          นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์

 

ตำแหน่ง                     ครูชำนาญการ

 

ปีการศึกษา                 2551

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทยในกิจกรรมกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และศึกษาผลการพัฒนาทางสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 1. ทักษะการสังเกต การจำแนก และการจัดหมวดหมู่  2. ทักษะการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ  3. ทักษะการเปรียบเทียบจำนวน  4. ทักษะการนับจำนวนและการรู้ค่าจำนวน  5. ทักษะการบอกตำแหน่งและทิศทาง โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย 20 ชนิด คือ การเล่นดินน้ำอากาศ การเล่นโพงพาง  การเล่นแมวไล่หนู  การเล่นงูกินหาง  การเล่นเดินกะลา  การเล่นรีรีข้าวสาร  การเล่นจ้ำจี้  การเล่นวิ่งเปี้ยว  การเล่นเป่ากบ  การเล่นโยนห่วงเข้าหลัก  การเล่นช้อนมะนาว  การเล่นเสือกินวัว  การเล่นกำทาย  การเล่นกาฟักไข่  การเล่นอีตัก  การเล่นขายแตงโม  การเล่นม้าก้านกล้วย  การเล่นมอญซ่อนผ้า  การเล่นหยอดหลุม และการเล่นไอ้เข้ไอ้โขง 

 

                กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน 14 คน โดยเครื่องมือในการศึกษา ได้แก่  1. แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย ในกิจกรรมกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 20 แผน  2. แบบสังเกตพฤติกรรมทางสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  จำนวน 5 ชุด  3. แบบประเมินพัฒนาการทางสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 5 ชุด ชุดละ 6 ข้อ รวม 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

 

                ผลการศึกษาสรุปว่า ผลการสังเกตพฤติกรรมทางสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  2.54  คิดเป็นร้อยละ 84.68  อยู่ในระดับมาก และคะแนนเฉลี่ยของการประเมินพัฒนาการทางสติปัญญาด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 19.57 คิดเป็นร้อยละ 65.23 และคะแนนเฉลี่ยของการประเมินพัฒนาการหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 27.57 คิดเป็นร้อยละ 91.90 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญาสูงขึ้น มีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ .05 และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดประสบการณ์การพัฒนาสติปัญญา ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย ในกิจกรรมกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.77 หรือคิดเป็นร้อยละ 77

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา