การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | วิชาการ.คอม


การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยด้วย ชุดฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือของนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวไลย

ผู้เขียน พยอม แสงสวัสดิ์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชื่อผลงาน      :   การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

     ภาษาไทยด้วย ชุดฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ

     ร่วมมือของนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวไลย

ผู้จัดทำ           :   นางพยอม             แสงสวัสดิ์

หน่วยงาน      :   โรงเรียนวไลย

                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ปีการศึกษา    :    2550

 

บทคัดย่อ

                              การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยชุดฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ป.3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น ป.3 ต่อการเรียนโดย ชุดฝึกทักษะ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวไลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 20 คน ผ่านการพัฒนาด้วย ชุดฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ การเขียนสร้างสรรค์ แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนโดยชุดฝึกทักษะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sD) ร้อยละความก้าวหน้า (d%) และทดสอบค่าที่ (t – test)

 

 

 

 

ผลการศึกษา

                              1.  ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ

 85.125 / 85.875 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.706 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80

                              2.  ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และมีความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 32.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 25)

                              3.  เจตคติต่อการเรียนโดยชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา