พัฒนาแบบฝึกทักษะการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ | วิชาการ.คอม


พัฒนาแบบฝึกทักษะการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑

สารบัญ

พัฒนาแบบฝึกทักษะการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑

๔.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑  มีความพอใจต่อการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการคัดลายมือ  โดยรวมอยู่ในระดับมากสุด(  = ๔.๗๓)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุดทุกข้อ

                โดยสรุป  แบบฝึกทักษะการคัดลายมือ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑  ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น  และมีความพึงพอใจต่อการเรียนมากขึ้นและในการเขียนลักษณะนี้  จึงสามารถนำมาใช้เป็นนวัฒตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาในการคัดลายมือได้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา