บทคัดย่องานวิจัย | วิชาการ.คอม


บทคัดย่องานวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 6 หลัก โดยใช้เครื่องคิดคำนวณช่วย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน prakhom ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เผยแพร่งานวิจัย

ประโคม  อัมรักษ์. 2549.   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำนวนนับ

                                          ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 6 หลัก โดยใช้เครื่องคิดคำนวณช่วย  สำหรับนักเรียน

                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับเรียนได้  

                                         โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล  จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา      รองศาสตราจารย์  ดร. เตือนใจ  เกียวซี และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ศิริวิมล  ใจงาม

 

 

 

 

 

                                                                         บทคัดย่อ

 

 

                      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ความมุ่งหมายของการวิจัย  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนนับผลลัพธ์ไม่เกิน  6  หลัก โดยใช้เครื่องคิดคำนวณ

มาช่วย สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทำการ

วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล  จังหวัดนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2549  จำนวน  6  คน  ได้มาโดยสุ่ม แบบเจาะจง และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คัดแยกจากผลการเรียนของนักเรียน โดยแบ่งแบบคละกันระหว่างเด็กเรียนดี  เรียนปานกลางและเรียนอ่อน  ตัวแปรอิสระ คือวิธีสอนโดย

ใช้เครื่องคิดคำนวณมาช่วย  ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน  6 หลัก โดยใช้ เครื่องคิดคำนวณมาช่วย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าการสอนด้วยวิธีสอนแบบบรรยาย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  1)  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน  6  หลัก   2) แบบทดสอบวัดผลย่อย   

3) แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน  4)  แบบทดสอบวัดปลายภาคเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t – test

                                                           

                       ผลการวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 2  ที่สอบโดยใช้เครื่องคิดคำนวณมาช่วยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่สอบ โดยไม่ใช้เครื่อง

คิดคำนวณมาช่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นั่นคือ   เด็กนักเรียนที่สอบโดยใช้เครื่องคิด

คำนวณมาช่วยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่สอบ โดยไม่ใช้เครื่องคิดคำนวณมาช่วย

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา