เผยแพร่ผลงานวิชาการ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค KWL-plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน ladda_peng ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

         

บทคัดย่อ

            

ชื่อเรื่อง         : รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค           KWL-plus  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์      จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ชื่อผู้รายงาน  :  นางลัดดา  เพ่งบุญ

ปีที่พิมพ์        :   2554           

             

          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคKWL-plus    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยวงศ์  พรหมวงศ์  2537 : 32)  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคKWL-plus   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี่ต่อชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคKWL-plus  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 36 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยให้นักเรียนเรียนด้วยชุดแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เวลาที่ใช้ในการทดลอง ใช้เวลาจำนวน  20  คาบ เป็นคาบคู่ 100 นาที ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest Design

            เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคKWL-plus  ซึ่งมีชุดแบบฝึกอ่านจำนวน 10 ชุด  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน  30 ข้อ   และ แบบสอบถามวัดความคิดเห็นที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน  การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบKWL-plus     

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                                1. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค KWL –plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีค่า 98.44 / 88.23   ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์

                                2.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01

                   3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อชุดแบบฝึกทักษะอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคKWL-plus

                                 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา