วิชาการดอทคอม ptt logo

ชุดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6....โจทย์ปัญหาเศษส่วน.....by นายคำรณ แสนแก้วทอง โรงเรียนวัดทองใน

เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนซ่อมเสริมด้วยชุดการสอนซ่อมเสริม.......
post ครั้งแรก: Wed 25 March 2009, 9:06 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 5 April 2009, 9:22 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 บทคัดย่อ....
หน้า : 2 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปังหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
หน้า : 3 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
หน้า : 4 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
หน้า : 5 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
หน้า : 6 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
หน้า : 7 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
หน้า : 8 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
หน้า : 9 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
หน้า : 10 คู่มือการใช้ชุดที่1
หน้า : 11 คู่มือการใช้ชุดที่2

หน้าที่ 1 - บทคัดย่อ....

รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง

โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการซ่อมเสริมโดยวิธีใช้ชุดการสอนซ่อมเสริม

 

บทคัดย่อ

                                                               

                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน  เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมแล้ว

                กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2550   โรงเรียน

วัดทองใน   สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร   จำนวน  2  ห้องเรียน   จำนวน  60  คน 

สุ่มตัวอย่าง  1  ห้องเรียน   จำนวน  30  คน  ใช้เวลาในการทดลอง  2  สัปดาห์  รวม  10  ชั่วโมง  วันละ 

1  ชั่วโมง

                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และชุดการสอนซ่อมเสริม   เรื่อง  โจทย์ปัญหาเศษส่วน     วิธีการทดลองใช้แบบ      Randomized  one  group  pretest-posttest  design 

 

                ผลการศึกษา  พบว่า

                1.   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน   ปรากฏผลดังนี้

                                1.1   โจทย์ปัญหาการบวก  ลบเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากันก่อนสอนซ่อมเสริมได้

ค่าเฉลี่ย  3.93     และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.50     หลังการสอนซ่อมเสริมได้ค่าเฉลี่ย  5.56    และ

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.55

                                1.2   โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน  ก่อนสอนซ่อมเสริมค่าเฉลี่ย  3.63   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.33   หลังการสอนซ่อมเสริมค่าเฉลี่ย  4.56   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.51

                   1.3   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน  ก่อนสอนซ่อมเสริมค่าเฉลี่ย  3.50   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.93   หลังการสอนซ่อมเสริมค่าเฉลี่ย  4.16   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.13    แสดงว่าค่าเฉลี่ย

และความเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการสอนซ่อมเสริมสูงกว่าก่อนสอน

 

                2.   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนที่ใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
หน้าที่ 2 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปังหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียนหน้าที่ 3 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียนหน้าที่ 4 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียนหน้าที่ 5 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียนหน้าที่ 6 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)

ชุดฝึกทักษะการแก้ไขโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

                1.  ซื้อปลาทูหนัก  ¾  กิโลกรัม   ซื้อปลาหมึกหนัก  ½   กิโลกรัม   รวมซื้อปลาทั้งสองชนิดหนักเท่าไร

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้................................................................................................................

.................................................................................................................................................

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

จะหาคำตอบได้โดยวิธีใด.........................................................................................................

.................................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

คำตอบ.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชุดฝึกทักษะเป็นรายบุคคล

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

          1.  ชาวนาใช้ปุ๋ยครั้งแรก   1/2  ของกระสอบ   ใช้ไปครั้งที่ 2   2/  ของกระสอบ  

ใช้ไปครั้งที่ 3   3/8    ของกระสอบ      ชาวนาใช้ปุ๋ยไปทั้งหมดเท่าไร

 

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้.........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

สิ่งที่ต้องการทราบ............................................................................................................

..........................................................................................................................................

จะต้องหาคำตอบได้โดยวิธีใด..........................................................................................

..........................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................................

..........................................................................................................................................

คำตอบ..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 7 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)

ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

                1.  อำนาจเก็บเงินได้   101/2   บาท    อำนวยเก็บเงินได้   91/4   บาท   อำนาจเก็บเงินได้มากกว่าอำนวยเท่าไร

 

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้................................................................................................................

.................................................................................................................................................

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

จะหาคำตอบได้โดยวิธีใด.........................................................................................................

.................................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

คำตอบ.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นรายบุคคล

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

         1.  เสื้อตัวหนึ่งราคา 591/4   บาท  อารีมีเงินอยู่   491/2  บาท   อารีต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไร   

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้.........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

สิ่งที่ต้องการทราบ............................................................................................................

..........................................................................................................................................

จะต้องหาคำตอบได้โดยวิธีใด..........................................................................................

..........................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................................

..........................................................................................................................................

คำตอบ..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 8 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)

ชุดฝึกทักษะการแก้ไขโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

                1.  แม่ค้ามีทุเรียน  150  ผล   ขายไป  7/10  ของทุเรียนทั้งหมด    แม่ค้าขายทุเรียนไปกี่ผล

 

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้...............................................................................................................

.................................................................................................................................................

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

จะหาคำตอบได้โดยวิธีใด.........................................................................................................

.................................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

คำตอบ.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นรายบุคคล

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

 

                                1.   มีผ้า  2  ชิ้น    ยาวชิ้นละ  11/2  เมตร    มีผ้ายาวทั้งหมดเท่าไร   

 

 

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้.........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...................................................................................................

..........................................................................................................................................

จะต้องหาคำตอบได้โดยวิธีใด..........................................................................................

..........................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................................

..........................................................................................................................................

คำตอบ..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 9 - ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)

ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 

คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

                1.  มานะมีแตงโม   5  ผล   แบ่งให้เด็กคนละ  ½   ผล    เด็กจะได้รับแตงโมกี่คน

 

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้................................................................................................................

.................................................................................................................................................

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ..........................................................................................................

.................................................................................................................................................

จะหาคำตอบได้โดยวิธีใด.........................................................................................................

.................................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

คำตอบ.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดฝึกทักษะเป็นรายบุคคล

 

 

                                                                                                                        กิจกรรมที่  1

 


คำสั่ง      จงตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 

      

  1.  แม่มีที่ดิน  150  ไร่  แบ่งขายเป็นแปลง ๆ ละ 3/5  ไร่  จะแบ่งที่ดินได้ทั้งหมดกี่แปลง

  

 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้.........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...................................................................................................

..........................................................................................................................................

จะต้องหาคำตอบได้โดยวิธีใด..........................................................................................

..........................................................................................................................................

ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................................

..........................................................................................................................................

คำตอบ..............................................................................................................................

 

 


                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าที่ 10 - คู่มือการใช้ชุดที่1

คู่มือการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริม  ชุดที่  1

 

 

การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 

คำชี้แจง         ขอให้ท่านทำความเข้าใจ   ต่อชุดที่  1    ดังต่อไปนี้

 

1.   ส่วนประกอบของชุดที่  1       ประกอบด้วย

                1.1   แผนการสอนที่  1   การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 

                    โดยมีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง      ซึ่งประกอบด้วย

                    สื่อการเรียนการสอน  ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  และรายบุคคล

                1.2   แผนการสอนที่  2    การแก้โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  โดยมี

                     ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง         ซึ่งประกอบด้วยสื่อการเรียน

                     การสอน  ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  และรายบุคคล

                1.3   ใบติดตามผลการเรียน

 

2.   วิธีการใช้ชุดที่  1

                2.1   ครูผู้สอนต้องศึกษาแผนการสอนอย่างละเอียด   และปฏิบัติตามแผนการสอน

                     ทุกขั้นตอน

                2.2   ก่อนให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะ  ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบวิธีการทำก่อน

                2.3   ในขณะที่นักเรียนทำชุดฝึกทักษะครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา  เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย

                      เท่านั้น   เมื่อนักเรียนทำเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้วนำมาให้ครูตรวจ       แล้วบันทึกผล

                     ในใบติดตามผลการเรียน

 

 

 

  

ชุดที่  1   การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 

 


แผนการสอนที่  1  ( 1  ชั่วโมง )

 

ความคิดรวบยอด

                การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน     ใช้วิธีการแปลงเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนของทุกจำนวนเท่ากันเสียก่อน      แล้วบวกกันโดยใช้หลักการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนร่วมเท่ากัน

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

                1.   เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน          นักเรียน

                   สามารถวิเคราะห์ปัญหา  โดยจำแนกโจทย์ออกเป็น  2  ส่วน   คือ   สิ่งที่โจทย์กำหนด

                   ให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ

                2.   เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน   โดยมีตัวส่วน

             ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง          นักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้โจทย์

                   ปัญหาและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้

                3.    เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  โดยมีตัวส่วน

                   ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง    นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำ  และหา

                   คำตอบได้ถูกต้อง

 

เนื้อหาสาระ

                การแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

สื่อการเรียนการสอน

                1.   แก้วน้ำใส่น้ำ    3    ใบ

                2.   แถบประโยคโจทย์ปัญหา

                3.   แผนภูมิการแก้โจทย์ปัญหา

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                1.   ครูนำแก้วน้ำมา  3  ใบ    ซึ่งมีขนาดเท่ากัน    ใบที่  1   ขีดแบ่งเป็น  2  ส่วนเท่า ๆ  กัน

                   ใบที่ 2  และ  3   ขีดเป็น  4  ส่วนเท่า ๆ  กัน

               2.   นักเรียนนำน้ำใส่แก้วใบที่  1   จำนวน  1/2  ของแก้ว   และใบที่  2  จำนวน   2/4  ของแก้ว
               3.   ให้นักเรียนนำน้ำในแก้วใบที่  1  และ  2  มารวมกันที่ใบที่  3   และถามนักเรียนว่า  

                   จะได้น้ำคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของแก้ว
               4.   ครูคิดแถบประโยคสัญลักษณ์   1/2   +   1/4    =    3/4
              5.   ให้นักเรียนช่วยกันเขียนโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์   1/2   +   1/4    =    o

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน

                1.   ครูคิดแถบประโยคโจทย์ปัญหาเศษส่วนแผ่นที่  1    และแผ่นที่  2   ดังนี้

                        1.1  แม่ไปตลาดซื้อหมู  4/5 กิโลกรัม  ซื้อผัก 3/4  กิโลกรัม  เนื้อหมูและผักหนักกี่กิโลกรัม     

วิธีทำ                      เขียนประโยคสัญลักษณ์     4/5      +    3/4   =   o
                                 แม่ไปตลาดซื้อหมู               4/5   
            กิโลกรัม     ซื้อผัก   3/4 กิโลกรัม

                                            

                                       เนื้อหมูและผักหนัก     4/5      +    3/4     =   40+15/10     =   55/10   =    ½   กิโลกรัม

                                                                ตอบ        เนื้อหมูและผักหนัก       1/2      กิโลกรัม

 

 

2.   ให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาเศษส่วนทีละข้อ  ข้อละ  2  ครั้ง  แล้วถาม

                3.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา   โดยเขียนเป็นประโยค

                   สัญลักษณ์  แสดงวิธีทำ  และหาคำตอบ

                4.   ครูคิดแผนภูมิขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา  แล้วร่วมกันอภิปราย

 

ขั้นสรุป

                นักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา  และหลักการบวกเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน

 

ขั้นฝึกทักษะ

                1.   ให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  กิจกรรมที่  1 - 3

                2.   ให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะเป็นรายบุคคล  กิจกรรมที่  1 - 4

 

ขั้นประเมินผล

                1.   สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

                2.   ตรวจผลงานจากการทำชุดฝึกทักษะเป็นรายกลุ่ม  และรายบุคคล

                3.   ลงคะแนนในใบติดตามผลการเรียน

 

                       

 


 

 
หน้าที่ 11 - คู่มือการใช้ชุดที่2

ชุดที่  1   การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

แผนการสอนที่  2  ( 1  ชั่วโมง )

 

ความคิดรวบยอด

                การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน     ใช้วิธีการแปลงเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วน

ของทุกจำนวนเท่ากันเสียก่อน   แล้วลบกันโดยใช้หลักการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

                1.   เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน    โดยมีตัวส่วน

             เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง        นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา    โดย  

                      จำแนกโจทย์ออกเป็น 2 ส่วน  คือ  สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ

                2.   เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน    โดยมีตัวส่วน

             เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง           นักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา

                      และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้

                3.    เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน   โดยมีตัวส่วน

                    เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง      นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำและคิดคำนวณหา

                    คำตอบได้

 

เนื้อหาสาระ

                โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

สื่อการเรียนการสอน

                1.   แถบประโยคโจทย์ปัญหา

                2.   แผนภูมิการแก้โจทย์ปัญหา

          3.   กระดาษแสดงเศษส่วน  2  แผ่น   คือ  แผ่นที่แบ่งออกเป็น  2  ส่วนเท่า ๆ  กัน  และ

                       แผ่นที่แบ่งออกเป็น  6  ส่วนเท่า ๆ  กัน

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ให้นักเรียนสังเกตกระดาษเศษส่วน  2  แผ่น   ที่มีขนาดเท่ากัน    แผ่นที่  1  แบ่งออกเป็น  2  ส่วนเท่า ๆ  กัน  และแผ่นที่  2   แบ่งออกเป็น  6  ส่วน เท่า ๆ  กัน   ให้นักเรียนแต่ละคนคิดว่า  ถ้านำจำนวนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันมาลบกันจะทำอย่างไร  และสามารถทำได้หรือไม่

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน

                1.   ครูคิดแถบโจทย์ปัญหาเศษส่วน  2  แผ่น   ดังนี้

1.1   มานีมีริบบิ้นยาว  1/2  เมตร   ตัดให้ชูใจ  1/4  เมตร   มานีเหลือริบบิ้นยาวกี่เมตร

                   สิ่งที่โจทย์กำหนดให้                          -  มานีมีริบบิ้นยาว  1/2   เมตร  

                                                                                                -  ตัดให้ชูใจ       1/4         เมตร  

                                สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ                     -  มานีเหลือริบบิ้นยาวกี่เมตร

                                จะหาคำตอบได้โดยวิธีใด                   -  การลบ  ( - )    

                   ประโยคสัญลักษณ์      1/2      -   1/4    =   o

 

วิธีทำ                      มานีมีริบบิ้นยาว    1/2   เมตร  

                                                                ตัดให้ชูใจ         1/4            เมตร  

                                                                มานีเหลือริบบิ้น     1/2    -    1/4   =   4-2/8   =  2/ 8    =   1 /4    เมตร

                                                                ตอบ        มานีเหลือริบบิ้น   1 /4      เมตร

2.   ให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาเศษส่วนทีละข้อ  ข้อละ  2  ครั้ง     แล้วถามนักเรียนว่า 

                      สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรบ้าง อะไรคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ  และจากโจทย์

      จะหาคำตอบได้โดยวิธีใด

                3.   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  ละเท่ากัน    ให้ช่วยกันคิดวาดภาพแสดงการแก้โจทย์

                      ปัญหาโดยครูเป็นผู้คอยแนะนำนักเรียนว่า  อะไรคือสิ่ง

                      ที่โจทย์ให้มา  และอะไรคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ

                4.   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่ากัน แล้วครูแจกบัตรโจทย์ปัญหากลุ่มละ  2 แผ่น 

                      ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาเศษส่วนเหมือนกับที่คิดบนกระดานดำ      ให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน

                      ขีดเส้นเพื่อแยกส่วนที่โจทย์กำหนดให้  และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ 

                      แล้วเสนอผลงาน

          5.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาจากบัตรโจทย์ปัญหา   โดยเขียน

                      เป็นประโยคสัญลักษณ์   แสดงวิธีทำและหาคำตอบ

                6.   ครูคิดแผนภูมิขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา   แล้วร่วมกันอภิปราย

ขั้นสรุป

                นักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา และหลักการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 

ขั้นฝึกทักษะ

                1.   ให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  กิจกรรมที่  1 - 3

                2.   ให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะเป็นรายบุคคล  กิจกรรมที่  1 - 4

 

ขั้นประเมินผล

                1.   สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

                2.   ตรวจผลงานจากชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่มและรายบุคคล

                3.   ลงคะแนนในใบติดตามผลการเรียน

 

 

 

 

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 15 เม.ย. 2552 (18:26)

เป็นรายงานทางวิชาการที่ดีมากค่ะ ควรมีการส่งเสริมเเละพัฒนาต่อน่ะค่ะ


kanikar

ความเห็น 3 6 ส.ค. 2552 (18:06)

เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้

น่าจดจำ

และมีสาระ

อันเป็นประโยชน์


เจ้าหญิงเที่ยงคืน
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 51 ดวง


dui1234
(คำรณ แสนแก้วทอง)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,722 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 6 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน