วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC) เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | วิชาการ.คอม


วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC) เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน

ผู้เขียน kroopratoom ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC)

ชื่อนวัตกรรม              วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC)                                       เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน            นางประทุม  มณเฑียรทอง

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC) เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ และเพื่อตรวจสอบวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC) โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในการอ่านภาษาอังกฤษ และศึกษาทักษะสังคม โดยมีขั้นตอนและการตรวจสอบนวัตกรรม ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นพัฒนาวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC) ด้วยการศึกษาแนวคิด เอกสาร ตำรา งานวิจัยและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นำมากำหนดปัญหา    กรอบแนวคิดในการศึกษา  ( x= 4.42, S.D =.58)  สร้างโครงร่างวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC) ให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ ผลการประเมินคุณภาพโครงร่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นำผลที่ได้มาปรับปรุงจนได้โครงร่างวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC)ที่สมบูรณ์เพื่อเตรียมนำไปใช้ต่อไป

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC) โดยนำวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสานไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 36 คนวัดก่อนและหลังการทดลอง ประเมินผลคะแนนเฉลี่ยการอ่านภาษาอังกฤษและวัดทักษะสังคม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เพื่อหาค่ากระจายของข้อมูล ใช้  t - Test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลผลจากการประเมิน พบว่า คะแนนเฉลี่ยการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลจากการใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคผสมผสาน (CIRC) หลังการทดลองนักเรียนมีทักษะสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา