รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การเล่นกีฬาตะกร้อ

ผู้เขียน tanak2552 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 การเล่นกีฬาตะกร้อ

ในการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ  พลศึกษา วิชาพลศึกษา เรื่อง กีฬาตะกร้อ นั้น ได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง กีฬาตะกร้อ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการฝึกทักษะกีฬาตะกร้อ โดยเน้นในเรื่องของพื้นฐานของกีฬาตะกร้อ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติตามขั้นตอนการเล่นกีฬาตะกร้อ    ทีละขั้น เพื่อให้เกิดความสนใจ และสามารถนำไปสู่การเป็นนักกีฬาตะกร้อที่ดีได้

ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง กีฬาตะกร้อ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 เล่มด้วยกัน ซึ่งใน     แต่ละเล่มจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ

2. การปฏิบัติตัวก่อนและหลังเล่นกีฬาตะกร้อ

3. สร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ

4. หลักการฝึกตะกร้อ

5. เซปักตะกร้อและกติกาการแข่งขัน

6. เซปักตะกร้อ ประเภท 2 คนและกติกาการแข่งขัน

7. ตะกร้อลอดห่วงสากลและกติกาการแข่งขัน

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ

        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ จะเป็นการปูพื้นฐานกีฬาตะกร้อให้กับนักเรียน โดยในเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจคือ ประวัติกีฬาตะกร้อ ความหมายของกีฬาตะกร้อ ประโยชน์และความมุ่งหมายของกีฬาตะกร้อ  วิวัฒนาการของการเล่นกีฬาตะกร้อ  มารยาทที่ดีในการเล่นกีฬาตะกร้อ

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังเล่นกีฬาตะกร้อ

        การปฏิบัติตัวก่อนและหลังเล่นกีฬาตะกร้อ จะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตะกร้อได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากขาดการปฏิบัติตัวทั้งก่อนและหลังจากถูกต้องแล้วจะนำไปสู่การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอย่างแน่นอน

สร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ

        เพื่อให้การเล่นกีฬาตะกร้อเป็นกีฬาที่สนุกสนาน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ ในกีฬาตะกร้อนั้น ต้องเริ่มด้วยการสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ สามารถควบคุมลูกตะกร้อไปในทิศทางต่าง ๆ ตามที่นักเรียนต้องการได้ ซึ่งหากทำได้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น นักเรียนจะเกิดความสนุกสนาน และสนใจฝึกเป็นอย่างมาก

 

หลักการฝึกตะกร้อ

        เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติตัวก่อนและหลังการฝึกอย่างเข้าใจ และมีความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อดีแล้ว ก็ถึงคราวของการฝึกทักษะพื้นฐานของตะกร้อ ด้วยหลักการฝึกตะกร้อในท่าทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ การแตะลูกตะกร้อในท่าทางต่าง ๆ ซึ่งท่วงท่าเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการเล่นกีฬาตะกร้อแต่ละประเภท

เซปักตะกร้อและกติกาการแข่งขัน

        พื้นฐานที่นักเรียนได้ฝึกมาอย่างหนักในช่วงแรก จะนำมาสู่การแข่งขันกีฬาตะกร้อในรูปแบบของการจัดทีมแข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีน้ำใจในนักกีฬา จึงให้นักเรียนได้เรียนรู้กติกาการแข่งขัน และรูปแบบการแข่งขันกีฬาตะกร้อ แบบเซปักตะกร้อ ซึ่งเป็นที่นิยมในเมืองไทยและในสากลเป็นอย่างมาก

เซปักตะกร้อ ประเภท 2 คนและกติกาการแข่งขัน

 

 

        เนื่องจากกีฬาตะกร้อที่จัดการแข่งขันขึ้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความสนุกสนานทั้งการเล่นกีฬาตะกร้อ และการชมกีฬา จึงต้องมีการสอนรูปแบบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภท 2 คน ด้วย ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจไม่เบื่อหน่ายในการฝึกกีฬาตะกร้อ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา