บทความวิชาการน่าสนใจ | วิชาการ.คอม


บทความวิชาการน่าสนใจ

สารบัญ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                   

                                                     

                ในการสร้างและหาคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ ผู้รายงานได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ตามลำดับดังนี้

                1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

                    1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน

2.1    ความหมายของการอ่าน

2.2    จุดมุ่งหมายในการอ่าน

2.3    คุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน

2.4    การส่งเสริมการอ่านและนิสัยรักการอ่าน

                3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน

3.1    ประเภทของหนังสือ

3.2    ความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่าน

3.3    ความสำคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่าน

3.4    จุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน

3.5    ลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่าน

3.6    รูปแบบของการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน

3.7    การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน

3.8    ลักษณะการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดี

   4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

          4.1  งานวิจัยในประเทศ

          4.2  งานวิจัยต่างประเทศ

          4.3  กรอบแนวคิดของการศึกษา

         

                 

1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

          ผู้รายงานได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เพื่อใช้เป็นแนวทาง       ในการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยนำเสนอตามลำดับดังนี้ 

                สาระสำคัญของหลักสูตร

                หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กำหนดไว้ว่าเป็นหลักสูตรแกนกลาง         ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย              มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยมีมาตรฐานเป็นตัวกำกับในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย

                หลักการ

                เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ      จึงกำหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้

                1.  เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มุ่งเน้นความเป็นไทยกับความเป็นสากล

                2.  เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันโดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

                4.  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู้

                5.  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถ           เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์

                จุดมุ่งหมาย

                หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544    กำหนดจุดหมายซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐาน  การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้

                1.  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                2.  มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียนและรักการค้นคว้า

                3.  มีความรู้อันเป็นสากล  รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 

มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีปรับวิธีการคิด  วิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

                4.  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทักษะการคิด       การสร้างปัญญา  และทักษะในการดำเนินชีวิต

                5.  รักการออกกำลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกที่ดี

                6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

                7.  เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี  ยึดมั่นใน          วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                8.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                9.  รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 3-9)

                สรุปได้ว่า  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและกระบวนการคิด  ทักษะในการดำเนินชีวิตอันเป็นสากลและประกอบอาชีพ  มุ่งเน้น             ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา

1.2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                ความสำคัญ

          ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อ        สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ        ที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ            โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่า                  แก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

                ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ

                ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใช้สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมาย        ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด ความต้องการและความรู้สึก คำในภาษาไทยย่อมประกอบด้วยเสียง  รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย ส่วนประโยคเป็นการเรียงคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเป็นข้อความ นอกจากคำในภาษาไทย ยังมีเสียงหนักเบา มีระดับของภาษา ซึ่งต้องใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา          ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดูสื่อต่าง ๆ รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้                   อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม

                วิสัยทัศน์

                ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติเพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจกันและใช้ภาษา             ในการประกอบกิจการงานทั้งส่วน ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เป็นเครื่องมือ         การเรียนรู้ การบันทึกเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน และเป็นวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นการเรียนภาษาไทย จึงต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้องเหมาะสม  การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แสวงหาความชื่นชม ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดี และภูมิปัญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์ไว้ อันเป็นส่วนเสริมความงดงามในชีวิต

                การเรียนรู้ภาษาไทยย่อมเกี่ยวกับความคิดของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นสื่อของความคิด        การเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์วิจารณ์ คิดตัดสินใจแก้ปัญหา และวินิจฉัยอย่างเหตุมีผล ขณะเดียวกันการใช้ภาษาอย่างมีเหตุผล ใช้ในทางสร้างสรรค์  และใช้ภาษาอย่างสละสลวยงดงาม ย่อมสร้างเสริมบุคลิกภาพของผู้ใช้ภาษาให้เกิดความน่าเชื่อถือ       และเชื่อภูมิด้วย

                ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร            การอ่านและการฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้และประสบการณ์ ส่วนการพูดและ          การเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดความเห็น ความรู้และประสบการณ์        การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์สามารถเลือกใช้คำ เรียบเรียงความคิด ความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ได้ตรง                   ตามความหมาย และถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และมีประสิทธิภาพ

                ภาษาไทยมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ ได้แก่ กฎเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งผู้ใช้ภาษาจะต้องรู้และใช้ภาษาให้ถูกต้อง นอกจากนั้น วรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนบทร้องเล่นของเด็ก เพลงกล่อมเด็ก ปริศนาคำทาย เพลงพื้นบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณค่า การเรียนภาษาไทยจึงต้อง           มีวรรณคดี  วรรณกรรม ภูมิปัญญาทางภาษาที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาในบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและ            ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและความภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและ           สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

13

คุณภาพของผู้เรียน

เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถดังนี้

                1.  สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี

                2.  สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                3.  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ

                4.  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตน และสร้างสรรค์งานอาชีพ

                5.  ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย

                6.  สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล

                7.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย

                8.  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง

เมื่อจบแต่ละช่วงชั้น ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

·       สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็ว

·       เข้าใจความหมายและหน้าที่ของคำ กลุ่มคำ ประโยค และเข้าใจข้อความที่อ่าน

·       นำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติได้

·       เลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ทั้งความรู้และความบันเทิง

·       พูด และเขียนแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการได้

·       จดบันทึกความรู้ ประสบการณ์ และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

·       จับใจความสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม สนทนา แสดงความคิดเห็นเล่าเรื่อง ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์จากเรื่องที่ฟังที่ดูได้

·       เข้าใจว่าภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางและภาษาถิ่น

·       สามารถเลือกใช้คำคล้องจองแต่งบทร้อยกรองง่าย ๆ

·       สามารถนำปริศนาคำทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและเล่น

·       ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู้ และใช้ได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา