บทความวิชาการน่าสนใจ | วิชาการ.คอม


บทความวิชาการน่าสนใจ

สารบัญ

บรรณานุกรม

 

 

บรรณานุกรม

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์คุรุสภา

                ลาดพร้าว.

_________. (2545).  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

                กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

_________. (2545).  แนวคิดทางการวัดและประเมินผลการเรียน.  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว. 

_________. (2545). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กาญจนา  วัฒายุ.  (2545).  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ธนพรการพิมพ์.

กัลยา  ยวนมาลัย.  (2539).  การอ่านเพื่อชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์.

กุศยา  แสงเดช.  (2545).  หนังสือส่งเสริมการอ่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แม็ค  จำกัด.

จินตนา  ใบกาซูยี.  (ม.ป.ป.).  การเขียนสื่อการเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น.

จินตนา ใบกาซูยี.  (2534).  การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น.

จันทกานต์  สิทธิราช.  (2547).  การสร้างหนังสือนิทานภาพจากวรรณกรรมคร่าวซอเรื่อง

นกกระจาบ.  การค้นคว้าแบบอิสระ  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จันทรา  ทองสมัคร.  (2541).  การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องประเพณีท้องถิ่นนครศรีธรรมราช               สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดนครศรีธรรมราช.  วิทยานิพนธ์ปริญญา         มหาบัณฑิต.  นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์.  (2527).  การทำหนังสือสำหรับเด็ก.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บูรพาสาส์น.

เทียมจันทร์ ศรีสังข์.  (2542).  การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ชีวิตมีสีสันที่อรัญประเทศสำหรับ

                วิชาท้องถิ่นของเรา 1 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น   จังหวัดสระแก้ว.   วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นันโท  อ่อนเจริญ.  (2546).การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องศาสนาสากล ในกลุ่ม               สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นปี 4 ของกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขคนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ปริญญา           มหาบัณฑิต. นนทบุรี.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นิพรรณรดา  นาคมา.  (2543).  การสร้างหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทยเพื่อเสริมทักษะการอ่าน             สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6 .  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2543).  การวิจัยเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร :  สุวีริยาสาส์น.

เพลินพิศ  กอบตระกูล.  (2539).  การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษ์สัตว์น้ำ  สำหรับ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 . ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยบูรพา.

ลักขณา  รอดสน.  (2540).  การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน  เรื่องสายน้ำ และชีวิตชาวปทุมธานี .  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกตษรศาสตร์.

วชิราพร  สุวรรณศรวล.  (2543).  การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิริยะ  สิริสิงห.  (2537).  การเขียนเรื่องสำหรับเด็ก.  กรุงเทพมหานคร : กิมง้วนการพิมพ์.

ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์.  (2538).  การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน. กรุงเทพมหานคร :

                ไทยวัฒนาพานิช.

สนิท สัตโยภาส.  (2545). ภาษาไทยเพื่อการสืบค้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ธารอักษร.

สุธิชา  บุณยมณี.  (2543).  การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง  การประหยัดพลังงาน              ไฟฟ้าในบ้าน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.         ศึกษาศาสตร์(สิ่งแวดล้อม). มหาวิทยาลัยมหิดล.

สนธยา  อะโน.  (2549).  การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง ตำนานเวียงมะลิกา   ระดับช่วงชั้น

ที่  2  (ป.4-6)  .  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิต               วิทยาลัยมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่.

สมพร จารุนัฎ.  (2540).  คู่มือการเขียนบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็กหนังสือชุดความรู้ภาษาไทย          อันดับที่ 4 กรมวิชาการ.  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

อนงค์  บุญเลิศ.  (2538).  การอ่านเพื่อชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา.

อรทัย  ศิลป์ประกอบ.  (2543).  การสร้างหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง  แม่น้ำกับการอยู่รอด 

                เพื่อใช้ประกอบการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6. 

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  ศึกษาศาสตร์  (สิ่งแวดล้อม). มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 

 

อรวรรณ  กลิ่นเทียน  (2534).  การสร้างหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทยชุด  วัฒนธรรมพื้นเมือง              สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.   

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Anuar , H “Children s Information Services in Southeast Asia” The School Librarian

27 ( March 1979 ) 11-13.

Fusco , E T The Relationship Between Children s Cognitive Level of Development and

Their  Responsesto Literatnre. New York: H of  Stra University Press, 1983.

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา