รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 | วิชาการ.คอม


รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้เขียน มาลี เงินโม้ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม

                                เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  

ชื่อผู้รายงาน         มาลี   เงินโม้

ตำแหน่ง               ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร  

 

รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา  2550 และ 2)  เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา  2550    ประชากรที่ศึกษา  ได้แก่  เด็กปฐมวัย ปีที่  2 ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  จำนวน  20  คน   เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  1)  แผนการจัดประสบการณ์  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา 2550   2)  หนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมควจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2  ปีการศึกษา 2550  จำนวน  8  เล่ม  3)  แบบประเมิน

ความพร้อมก่อนเรียน-หลังเรียน  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2  จำนวน  8  ฉบับ  ฉบับละ  10  ข้อ  4)  แบบประเมินความพร้อมด้านสติปัญญาจากเรื่องในหนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2  จำนวน  1  ฉบับ  และ 5)  แบบสังเกตพฤติกรรม

การแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา 2550  จำนวน  8  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย  ค่าร้อยละ   ผลการศึกษา พบว่า

                1.  การหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่ 2   พบว่า  ค่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1)  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยมีค่าเท่ากับ  88.25 :  86.50   สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 : 80

               2.   ผลการประเมินความพร้อมก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา  2550  พบว่า  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.25  และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.50   เมื่อพิจารณาหนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรมทั้ง  8  เล่ม  พบว่าทุกเล่ม  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  โดยเมื่อเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงสุดไปหาต่ำสุด  คือ  สัตว์แสนน่ารัก กล้วยแสนวิเศษ  สัตว์แสนน่ารัก  บ้านแสนสุข  ฝนแสนนาน   เด็กแสนดี   ดอกไม้แสนสวย

และผลไม้แสนอร่อย 

                3.  ผลการประเมินความพร้อมด้านสติปัญญาจากเรื่องในหนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่ 2  ปีการศึกษา  2550  พบว่า   คะแนนเฉลี่ยหลังจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงด้วยคุณธรรมจริยธรรมทั้ง  8  เล่ม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  8.65 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงด้วยคุณธรรมจริยธรรมทั้ง  8  เล่ม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                4.  ผลการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเอง  ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2   ปีการศึกษา 2550  หลังจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม  ทั้ง  8 เล่ม  ได้แก่  สัตว์แสนน่ารัก  กล้วยแสนวิเศษ  สัตว์แสนน่ารัก  บ้านแสนสุข  ฝนแสนนาน   เด็กแสนดี   ดอกไม้แสนสวย  และผลไม้แสนอร่อย  มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา