วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่ผลงานวิจัย
ผู้เขียน: มาลี เงินโม้ ชมแล้ว: 5,996 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 28 March 2009, 9:41 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 28 March 2009, 9:58 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม

                                เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  

ชื่อผู้รายงาน         มาลี   เงินโม้

ตำแหน่ง               ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร  

 

รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1)  สร้างหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2  
ปีการศึกษา  2550
และ 2)  เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา  2550   
ประชากรที่ศึกษา  ได้แก่  เด็กปฐมวัย ปีที่  2
ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  จำนวน  20  คน   เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  1)  แผนการจัดประสบการณ์  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา 2550  
2)  หนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมควจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2  ปีการศึกษา 2550  จำนวน  8  เล่ม  3)  แบบประเมิน

ความพร้อมก่อนเรียน-หลังเรียน  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2  จำนวน  8  ฉบับ  ฉบับละ  10  ข้อ  4)  แบบประเมินความพร้อมด้านสติปัญญาจากเรื่องในหนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2  จำนวน  1  ฉบับ  และ 5)  แบบสังเกตพฤติกรรม

การแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่  2   ปีการศึกษา 2550  จำนวน  8  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย  ค่าร้อยละ  
ผลการศึกษา พบว่า

                1.  การหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่ 2   พบว่า  ค่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1)  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยมีค่าเท่ากับ  88.25 :  86.50   สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 : 80

               2.   ผลการประเมินความพร้อมก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย
ปีที่ 
2   ปีการศึกษา  2550  พบว่า  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ
88.25  และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.50   เมื่อพิจารณาหนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม
ทั้ง 
8  เล่ม  พบว่าทุกเล่ม  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน  โดยเมื่อเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงสุด
ไปหาต่ำสุด  คือ  สัตว์แสนน่ารัก
กล้วยแสนวิเศษ  สัตว์แสนน่ารัก  บ้านแสนสุข  ฝนแสนนาน   เด็กแสนดี   ดอกไม้แสนสวย

และผลไม้แสนอร่อย 

                3.  ผลการประเมินความพร้อมด้านสติปัญญาจากเรื่องในหนังสือเสริมประสบการณ์ แฝงคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย
ปีที่ 2
  ปีการศึกษา  2550  พบว่า   คะแนนเฉลี่ยหลังจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงด้วยคุณธรรมจริยธรรม
ทั้ง 
8  เล่ม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  8.65 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  แฝงด้วยคุณธรรมจริยธรรมทั้ง  8  เล่ม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                4.  ผลการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเอง  ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2  
ปีการศึกษา 2550  หลังจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือ
เสริมประสบการณ์  แฝงคุณธรรมจริยธรรม  ทั้ง  8 เล่ม  ได้แก่  สัตว์แสนน่ารัก  
กล้วยแสนวิเศษ  สัตว์แสนน่ารัก  บ้านแสนสุข  ฝนแสนนาน   เด็กแสนดี   ดอกไม้แสนสวย  และผลไม้แสนอร่อย 
มีระดับคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


yupha
(ไม้เรียวทอง)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 4,626 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน