การพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป | วิชาการ.คอม


การพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

การพัฒนาทักษะชีวิต , เพศศึกษา ,บทเรียนสำเร็จรูป

ผู้เขียน นายโกสินทร์ นวลแก้ว ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป โดย นายโกสินทร์ นวลแก้ว

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป   ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนางหลง  อำเภอชะอวด  จังวัดนครศรีธรรมราช จำนวน12 คน ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550 แบบแผนการทดลอง คือ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-testแบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นว่าการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากตัวอย่างข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง สื่อการเรียนรู้เป็นรูปภาพ ใบงาน และใบความรู้ มีการวัดผลโดยใช้การทดสอบและประเมินผลชิ้นงาน

 2. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเพศศึกษาที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน และสื่อประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ในการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเพศศึกษาประกอบด้วย 10 ชุด คือ1) เรื่องพัฒนาการของวัยรุ่น 2) เรื่องอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย              3) เรื่องอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 4 ) เรื่องสุขอนามัยทางเพศ  5 ) เรื่องพฤติกรรมทางเพศ  6)  เรื่องการตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางเพศ  7) เรื่องชีวิตในครอบครัว  8) เรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์  9) เรื่องการคุมกำเนิด   10) เรื่องการสืบพันธุ์ของมนุษย์ และบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเพศศึกษารู้มีประสิทธิภาพ 80.792/83.33

3. ทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา กับนักเรียนเป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เรียนรู้จากตัวอย่างข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จากกรณีศึกษา ครูมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ทำกิจกรรมตามใบงานได้อย่างถูกต้อง

4. ผลการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนก่อนและหลังใช้พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้บทเรียนสำเร็จรูป นักเรียนมีความคิดเห็นว่าบทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โกสินทร์ นวลแก้ว

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา