วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานการวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคแบบ K- W-D-L และสื่อ GSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในการเผยแพร่งานวิจัยนี้ เป็นการเผยแพร่ในรายละเอียดที่สำคัญ เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายต่อผู้ศึกษา ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ ads_np@hotmail.com
ผู้เขียน: นันทยศ ถนอมศักดิ์ ชมแล้ว: 46,783 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 1 April 2009, 5:39 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 28 May 2009, 4:25 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องที่วิจัย           ผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคแบบ K- W-D-L
                             และสื่อGSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย                      นายนันทยศ ถนอมศักดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (081-7649786)
กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์
สถานศึกษา              โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 
                                                              บทคัดย่อ
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ K-W-D-L และสื่อ GSP (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ K-W-D-Lและสื่อ GSP (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ K-W-D-Lและสื่อ GSP ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวนทั้งสิ้น 91 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 35 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแบบK-W-D-Lและสื่อGSP จำนวน 10 แผน(2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้นจำนวน 16 ข้อ (3) แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้น (4) แบบประเมินผลงานกลุ่ม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้น (5) แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้นจำนวนโดยใช้เทคนิคแบบ K-W-D-L และสื่อ GSP จำนวน 20 ข้อวิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้น และ (2) การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) (3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยใช้ค่าเฉลี่ย(mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคแบบ K-W-D-L และสื่อ GSP การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้นพบว่า ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.55/82.06 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค K-W-D-L และสื่อ GSPเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและโจทย์ปัญหากำหนดการเชิงเส้นมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 5 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 18 เม.ย. 2552 (14:39)
141637

สิ่งที่เราได้คือความภูมิใจ  ที่ลูกศิษย์เป็นคนดี


กานพลู
ร่วมแบ่งปัน506 ครั้ง - ดาว 167 ดวง

ความเห็น 4 18 เม.ย. 2552 (22:01)

เห็นด้วยค่ะ


tanza

ความเห็น 5 20 เม.ย. 2552 (09:36)

เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจดีนะครับ เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์


joe5580
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 6 24 เม.ย. 2552 (21:29)

น่าสนใจครับ


+1 ดาว


peacedev
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 7 23 มิ.ย. 2552 (13:28)

ดีมากเลยครับ


suriyed
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


Nantayos
(นันทยศ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,120 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 51 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน