ค่าของทุนกับ WACC | วิชาการ.คอม


ค่าของทุนกับ WACC

วิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนด้วย WACC เป็นเทคนิคที่นิยมแพร่หลาย และมีขั้นตอนหรือกระบวนการวิเคราะห์ไม่ยาก เหมาะกับการพิจารณาจัดหาเงินทุนใหม่

ผู้เขียน charlymeesuk ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ค่าของทุนกับ WACC

เมื่อการเงินธุรกิจเป็นการวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของเงินทุนหรือต้องการทราบค่าของเงินทุน เพื่อตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่มีค่าของเงินทุนต่ำที่สุด ค่าของทุน (Cost of Capital) เป็นการคำนวณหาต้นทุนหรือรายจ่ายในการจัดหาเงินทุน (Capital) ซึ่งแหล่งเงินทุนของธุรกิจหาได้ 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ จากเจ้าหนี้ (Debt) และจากเจ้าของ (Equity)ค่าของเงินทุน คือ รายจ่ายที่ต้องจ่ายกรณีหาเงินทุนโดยการกู้ยืมและออกทุนเรือนหุ้น ถ้ากู้ยืมก็จะมีค่าของเงินทุนที่เรียกว่า  ดอกเบี้ย (Interest) แต่ถ้าออกทุนเรือนหุ้นก็จะมีค่าของเงินทุนที่เรียกว่า เงินปันผล  (Divident)  รายจ่ายประเภทดอกเบี้ยเป็นรายจ่ายที่จ่ายก่อนหักภาษี ค่าของทุนของหนี้สินจึงเป็นค่าของทุนก่อนหักภาษี ส่วนรายจ่ายประเภทเงินปันผลเป็นรายจ่ายที่จ่ายหลังหักภาษี จึงเป็นค่าของทุนหลังจากหักภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว

             ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://teacher.stjohn.ac.th/bachar

             

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา