http://pantip-knowledge.blogspot.com/ | วิชาการ.คอม


http://pantip-knowledge.blogspot.com/

สบายใจเมื่อได้อ่าน

ผู้เขียน คนซอกแซก ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แผนภาษาอังกฤษป.4

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Shopping                                              

รหัส – ชื่อรายวิชา  อ 14101                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                       ภาคเรียนที่  2                       เวลา         10         ชั่วโมง

ผู้สอน……………………………………………………โรงเรียน…………………………………………….

 

                                               

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 2.2

เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด  ป.4/2 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของไทย

มาตรฐาน ต 4.1

ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด  ป.4/1 ฟัง พูด  อ่านเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

มาตรฐาน ต 4.2

ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับสังคมโลก

ตัวชี้วัด  ป.4/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

 

สาระสำคัญ

                       บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยโดยใช้กระบวนการฟัง พูด  อ่านเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ ใช้ภาษาต่างประเทศ

ในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลต่างๆ

 

สาระการเรียนรู้

                ความรู้

                clothes, toys, colors, nouns, What do you want/like?  I want/like …………, Can I help you?

 

 

 

                ทักษะ/กระบวนการ

                1.  กระบวนการสื่อความ

                2.  กระบวนการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน

                3.  กระบวนการแก้ปัญหา

                4.  กระบวนการคิดวิเคราะห์

 

                คุณลักษณะ

                1.  ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                2.  ความรับผิดชอบ

                3.  การเป็นผู้ที่มีมารยาทดีในสังคม

                4.  มีระเบียบวินัย

 

การประเมินผลรวบยอด

                ชิ้นงาน/ภาระงาน

                1.  จัดป้ายนิเทศและ สืบค้นข้อมูล

                2.  รวบรวมผลงานภาษาอังกฤษ

                3.  แบบฝึกทักษะการอ่าน

 

การประเมินผล

                1.  จากการจัดป้ายนิเทศและสืบค้นข้อมูล

                2.  จากการรวบรวมผลงานภาษาอังกฤษ

                3.  จากการสังเกตและทดสอบทักษะการอ่าน

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา