โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดกก | วิชาการ.คอม


โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดกก

ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดกก

ผู้เขียน teacher 2 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดกก

ชื่อเรื่อง    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดกก

 

ผู้รายงาน  นางสาวรัตนา  ดีศาลา

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ   16  พฤษภาคม  2550  ถึง  31  มีนาคม  2551

 

บทคัดย่อ

 

             การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดกก ได้ดำเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดกก  2)  เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดกก  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

 

              รูปแบบการประเมินโครงการ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model ประเมิน

4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context)  การประเมินด้านปัจจัย (Input) การประเมินด้านกระบวนการ (Process)  และการประเมินด้านผลผลิต (Product)  สำหรับผลกระทบผู้รายงานประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และประเมินความพึง-พอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง จำนวน 40 คน  ศึกษาจากประชากรนักเรียน จำนวน 268 คน ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายจากประชากร 955 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 268 คน สุ่มแบบเจาะจงจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการมีจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  ฉบับที่ 2 แบบประเมินกิจกรรม  ฉบับที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  ฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการ ทั้ง 4 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย และเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการ  โดยใช้การทดสอบค่าที  ( t-test)  ซึ่งผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โรงเรียนวัดกก ดังนี้

1.      การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โรงเรียนวัดกก การประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยนักเรียน และการสอนสุขศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อประเมินผล

กระทบพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

          2.  การประเมินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โรงเรียนวัดกก  จำนวน  18 กิจกรรม  สรุปได้ว่า กิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากที่สุด มี 14 กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 สุขาน่าใช้ กิจกรรมที่ 4 โรงอาหารถูกสุขลักษณะ กิจกรรมที่  5 ลานกีฬาต้านภัย

ยาเสพติด กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 7 ขยับกายสบายชีวี  กิจกรรม

ที่  9  ตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมที่ 10 โรงอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่  11 ดื่มนมเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมที่ 12 โรงเรียนปลอดยาเสพติด กิจกรรมที่ 13  ล้างมือสะอาดปราศจากโรค  กิจกรรมที่ 14 ดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพช่องปากและฟัน  กิจกรรมที่ 15 เยาวชนอาสาป้องกันภัยยาเสพติด กิจกรรม

ที่  16  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และกิจกรรมที่  18  นิทรรศการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

          3.  การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ระหว่าง

ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการดำเนินโครงการทุกด้านหลังการดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนการดำเนินโครงการ

          4.  การประเมินความพึงพอใจ  สรุปได้ว่าทั้งครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียนมีความพึงพอใจที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา