รายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร

รายงานการพัฒนานวัตกรรม นาฏศิลป์

ผู้เขียน ครูบางชัน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร

ชื่อรายงานการพัฒนานวัตกรรม  : รายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง

       ผลการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง

       นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบางชัน

       (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้เขียนรายงาน                        :  ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภรภัทร  ชุ่มโสตร์

                                                    ครูชำนาญการ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

ปีการศึกษา                                  :  2551

 

            ในการศึกษาและทดลองใช้นวัตกรรมครั้งนี้ ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ก่อนและหลังเรียน

            กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) 1 ห้องเรียน คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) จำนวน 48 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ชุดกิจกรรม และวัดทักษะนาฏศิลป์ภาคปฏิบัติ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t – test) โดยใช้สูตร t-test dependent samples

            ผลการศึกษาพบว่า

1. ฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ทั้ง 4 ชุด มีค่าประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 82.08/81.17 ซึ่งทุกชุดมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ทั้ง 4 ชุด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา