การศึกษาพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา | วิชาการ.คอม


การศึกษาพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการสำคัญกระบวนการหนึ่งซึ่ผู้บริหารควรศึกษาเพื่อSWOT ตนเองและครองตนได้อย่างเหมาะสม

ผู้เขียน ศักดิ์ดา ลาวัง ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง                   การศึกษาพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

หนองจอก  กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อผู้วิจัย                 นายศักดิ์ดา  ลาวัง  รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ  

โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)  สำนักงานเขตหนองจอก      กรุงเทพมหานคร

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  5 ระดับได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.99 ส่งไปจำนวน 320 ชุด ได้รับกลับคืนจำนวน 316 ชุด และเป็นฉบับสมบูรณ์จำนวน 301 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.25

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  SPSS V.11.5  ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA)  ในการทดสอบความแปรปรวนจะใช้สถิติทดสอบคือ F-Test ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติรายคู่  โดยใช้  Post Hoc Tests เลือกใช้สถิติทดสอบของ Scheffe

ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริหาร   ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา   ไม่แตกต่างกัน (Sig. = .40)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                  2)  พฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร       ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานแตกต่างกันมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริหาร ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน (Sig. = .51)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                     3)  พฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกันมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา   แตกต่างกัน (Sig. = .00)   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  กล่าวคือ  ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันกับครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ (Sig. = .00)  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05   โดยครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาต่ำกว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก   4)  พฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน (Sig. = .65)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

5) พฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนพบว่าทัศนคติของครูผู้สอนกับผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน (Sig. = .00)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05   โดยที่ ครูผู้สอนมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสูงกว่าทัศนะคติของผู้บริหารสถานศึกษา

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา