รายงานผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) | วิชาการ.คอม


รายงานผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) ของโรงเรียนวัดคลองใหม่ สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้จัดทำ นางสุภัทตรา ศรีเลขา ปีที่จัดทำ 2550

ผู้เขียน ssrilekha ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART  SCHOOL) ของโรงเรียนวัดคลองใหม่  สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  1) การบริหารโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) ของโรงเรียนวัดคลองใหม่ 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) ของโรงเรียนวัดคลองใหม่  3) ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL)  ของโรงเรียนวัดคลองใหม่  ได้ผลดังนี้   

                1. การบริหารโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) ของโรงเรียนวัดคลองใหม่  สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่      ด้านความสำเร็จและการยอมรับ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านกิจกรรมตามบทบาทของโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลดังนี้

    1.1.1 ความสำเร็จและการยอมรับ (Success)  ผู้บริหาร  ครู และนักเรียน ของโรงเรียน  วัดคลองใหม่ ได้รับการยอมรับ โดยผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการและการบริหาร ครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรมเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่วนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

    1.1.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  (Morality)  โรงเรียนวัดคลองใหม่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการกำหนดคำขวัญโรงเรียน “เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม       นำชุมชน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่ง

    1.1.3   ด้านกิจกรรมตามบทบาทของโรงเรียน (Activities)  โรงเรียนวัดคลองใหม่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขควบคู่กับความรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยทักษะ 7 ส. ประกอบด้วย  สงสัย  สังเกต สัมผัส สำรวจ สืบค้น สั่งสม และสรุปผลด้วยตนเอง (Discovery Learning Process)  ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

   1.1.4 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (Relativity) โรงเรียนวัดคลองใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ในลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย  พระสงฆ์ ศิษย์เก่า ข้าราชการเกษียณ นักธุรกิจ ผู้ปกครอง  เป็นต้น และใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน

   1.1.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) โรงเรียนวัดคลองใหม่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน กรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) ของโรงเรียนวัดคลองใหม่  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ 2)  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐาน 3) การพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม จัดแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และปลอดภัย 4) การพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และ 5) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสถานศึกษา

                      3. การประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) ของโรงเรียนวัดคลองใหม่ ประกอบด้วย 1) ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดคลองใหม่ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  2) การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 พบว่า ผลการประเมิน ในรอบที่ 2  อยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐานสูงกว่าผลการประเมินในรอบที่ 1  และ    3) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ในช่วง 2 ปีการศึกษา (2549-2550) ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถานศึกษารางวัลพระราชทานชมเชย ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน)  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร ผลลัพธ์ที่สำคัญ คือ ผู้บริหารคุณภาพ ครูคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพ

                ข้อเสนอแนะ 1) ผู้บริหาร  ควรสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น  2) ครู ควรพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   3) คณะกรรมการสถานศึกษา ควรร่วมกันประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง          4) ผู้ปกครอง ควรร่วมกันยกระดับความสัมพันธ์ผู้ปกครองเครือข่าย และเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นอย่างเป็นระบบ 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา