รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ | วิชาการ.คอม


รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

ผู้เขียน จรรยา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน

                                การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

ผู้รับผิดชอบ         นางจรรยา  วาทีทอง 

ตำแหน่ง               รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ       ปีการศึกษา  2549

 

บทคัดย่อ

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

               

                1.เพื่อประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงานจัดการเรียนการสอน

แบบมอนเตสซอรี่

                2.เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงานการจัด

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ระหว่างก่อน และหลังการดำเนินโครงการ

 

สมมุติฐานการประเมินโครงการ

               

                ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ระหว่างก่อน และหลังการดำเนินโครงการแตกต่างกัน

 

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

               

                การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ดำเนินการในระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  2549  ถึง  31  มีนาคม  2550  โดยใช้

กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน  1  คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  3  คน  ครูสายชั้นอนุบาล  จำนวน  10  คน  และคนเลี้ยงเด็ก  จำนวน  10  คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 266 คน  สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)  โดยใช้วิธีจับฉลากจากผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ห้องเรียนละ 6 คน จำนวน 4 ห้อง และห้องเรียนละ 7 คน จำนวน 6 ห้อง  รวม  10  ห้องเรียน  ได้กลุ่มตัวอย่าง  66  คน  เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ  คือ  แบบประเมินโครงการ และแบบนำเสนอผลการพัฒนาทางการเรียนของผู้เรียน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t–test

 

ผลการประเมินโครงการ

               

                ผลการประเมินโครงการเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด  คือ  ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร  อบรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ระหว่างก่อน และหลังการประเมินโครงการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ  .01  โดยผลการประเมินหลังการดำเนินโครงการโดยการอบรมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าก่อนการประเมินโครงการทุกด้าน

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา