วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
ผู้เขียน: จรรยา ชมแล้ว: 10,037 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 14 April 2009, 7:53 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 14 April 2009, 8:02 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน

                                การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

ผู้รับผิดชอบ         นางจรรยา  วาทีทอง 

ตำแหน่ง               รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ       ปีการศึกษา  2549

 

บทคัดย่อ

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

               

                1.เพื่อประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงานจัดการเรียนการสอน

แบบมอนเตสซอรี่

                2.เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงานการจัด

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ระหว่างก่อน และหลังการดำเนินโครงการ

 

สมมุติฐานการประเมินโครงการ

               

                ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ระหว่างก่อน และหลังการดำเนินโครงการแตกต่างกัน

 

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

               

                การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ดำเนินการในระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  2549  ถึง  31  มีนาคม  2550  โดยใช้

กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน  1  คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  3  คน  ครูสายชั้นอนุบาล  จำนวน  10  คน  และคนเลี้ยงเด็ก  จำนวน  10  คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 266 คน  สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)  โดยใช้วิธีจับฉลากจากผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ห้องเรียนละ 6 คน จำนวน 4 ห้อง และห้องเรียนละ 7 คน จำนวน 6 ห้อง  รวม  10  ห้องเรียน  ได้กลุ่มตัวอย่าง  66  คน  เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ  คือ  แบบประเมินโครงการ และแบบนำเสนอผลการพัฒนาทางการเรียนของผู้เรียน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t–test

 

ผลการประเมินโครงการ

               

                ผลการประเมินโครงการเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด  คือ  ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร  อบรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ระหว่างก่อน และหลังการประเมินโครงการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ  .01  โดยผลการประเมินหลังการดำเนินโครงการโดยการอบรมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าก่อนการประเมินโครงการทุกด้าน

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


ayasdub
(จรรยา)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 924 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน