ครูที่พึงประสงค์ | วิชาการ.คอม


ครูที่พึงประสงค์

สารบัญ

บทบาทและหน้าที่ของครู

บทบาทและหน้าที่ของครู

ในสภาพปัจจุบัน  ครูนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพราะครูมีหน้าที่ต้องพัฒนาคน  พัฒนาความคิด  พัฒนาความรู้  และพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ  เพื่อที่พวกเขา  จะได้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป  ดังนั้นจึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของครูไว้ดังนี้

1.  ครูจะต้องเป็นนักวิจัย   เก็บข้อมูลให้ละเอียดว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันมีอะไรที่ครูจะต้องร่วมมือแก้ไข

2.  ครูต้องเป็นนักวิเคราะห์   เมื่อหาข้อมูลมาพร้อมก็นำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาให้ละเอียด

3.  ครูต้องเป็นนักวิจารณ์ทั้งปัญหาของตนเอง   ของนักเรียนและสังคมด้วยวิธีจิตวิทยาเพื่อความกระจ่างของปัญหา   ครูจะต้องเป็นคนกล้าที่จะแสดงว่า   ครูเข้าใจปัญหาและพร้อมที่จะแก้ปัญหา

4.  ครูจะต้องมีความสามารถนำคุณค่าของบทเรียนมาเป็นตัวเชื่อมโยงผสมผสานให้เกิด

การแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า   ครูจะต้องทำทุกวิถีทาง  เพื่อที่จะทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทุกด้าน                   มีความก้าวหน้า  ทั้งทางด้านความรู้  สติปัญญา  และคุณธรรม  ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม   แต่สิ่งที่หวังจะเป็นจริงได้  ครูจะต้องพัฒนาตนเอง  ให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถด้านการสอน  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติตนดี   เป็นที่น่าเคารพนับถือ  รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี             แก่เยาวชนและสังคมเสียก่อน  จึงจะได้ชื่อว่าเป็นครูได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา