รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หารระคน | วิชาการ.คอม


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หารระคน

สารบัญ

แบบฝึก

แบบฝึก

ความหมายของแบบฝึก

                แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ  เพื่อไดเกิดความรู้  ความเข้าใจและทักษะมากขึ้น  ในการเรียนการนสอนคณิตศาสตร์  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกซ้ำ  ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคล่องแคล่วและชำนาญขึ้น  สำหรับแบบฝึกนั้นมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน  ดังนี้

                วุฒิ  ถนอมวิริยะกุล  (2547,  หน้า  29  อ้างถึงใน  วรสุดา  บุญยโวโรจน์,  2536,  หน้า  37)  กล่าวว่า  แบบฝึกเป็นสื่อการสอนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ทำความเข้าใจ ฝึกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้อง  และเกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  นอกจากนี้แบบฝึกยังเป็นเครื่องช่วยบ่งชี้ให้ผู้สอนทราบว่า  ผู้เรียนหรือผู้ใช้แบบฝึกมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน  และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด  ผู้เรียนมีจุดเด่นที่ควรส่งเสริมหรือมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

แบบฝึกจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทุกคนใช้ในการตรวจสอบความรู้  ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในวิชาต่างๆ

อารีย์  วาศน์อำนวย  (2545,  หน้า  48)  ได้กล่าวว่า  แบบฝึก  คือ  อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างหนึ่งอันประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  น่าสนใจที่จะนำมาใช้  เพื่อให้ได้ฝึกฝนปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้น  เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความ            คล่องแคล่ว  ความชำนาญตลอดจนเกิดความแม่นยำ  ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ  ด้วยการทบทวนเนื้อหาความรู้ต่างๆ ที่เรียนไปแล้ว             อย่างมีทิศทาง

ความสำคัญของแบบฝึก

วิชาคณิตสาสตร์เป็นวิชาที่อยู่ในกลุ่มทักษะ  ดังนั้นการฝึกทักษะจึงต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความคล่องแคล่ว  เพราะทักษะทางกระบวนการคิดเป็นเครื่องมือสำคัญในการคิด  การที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะ  มีความคล่องแคล่วในการคิดถูกต้องตามวิธีที่ได้นั้น  จะต้องอาศัยแบบฝึก  เพราะการฝึกจะทำให้เกิดความชำนาญ  ความแม่นยำ  และยังช่วยให้พัฒนาทางการคิดของผู้เรียนได้เพิ่มพูนขึ้นดังที่มีผู้กล่าวถึงคุณค่าของการใช้แบบฝึก  ดังนี้

ประภาพรรณ  ทองเลิศ  (2538,  หน้า  29 – 35)  กล่าวว่า  แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่ใช้ฝึกทักษะหรือสร้างความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียน  หรือจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  และรวดเร็วแต่ต้องได้รับการฝึกหลาย  ๆ  ครั้ง  หลายรูปแบบเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกหัดแล้วอย่างน้อยก็สามารถพัฒนาตนเอง  ได้ดีอย่างแน่นอน

ศิริพรรณ  เขียวชอุ่ม  (2538,  หน้า  20)  กล่าวว่า  แบบฝึกมีความจำเป็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์อย่างยิ่งช่วยพัฒนาทักษะทางกระบวนการคิด  ซึ่งผู้สอนเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนและรับรู้ปัญหาในการเรียนของผู้เรียน  ดังนั้นผู้สอนสามารถผลิตแบบฝึกขึ้นมาใช้เองได้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา