การรายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร | วิชาการ.คอม


การรายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นการรายงานผลการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน

ผู้เขียน อรชพร เปรมโรจน์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การรายงานผลการประเมินโครงการนิเทศ ภายในโรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

 

             การจัดทำรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

วัดสุทธาราม  สำนักงานเขตคลองสาน  เพื่อทราบผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม    โดย  การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีค่าดัชนีชี้วัดความสอดคล้องของแบบสอบถาม  มีค่าความเที่ยงตรง (validity)

IOC  = 0.99 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค ( Cronbach ) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.91

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

 

          ผลการประเมิน

                        1.  สภาพแวดล้อมและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า การสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของครู มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการเพราะจะทำให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถแก้ปัญหา และสนองความต้องการของครูได้ตรงประเด็น ทั้งการสร้างความเข้าใจให้เห็นความสำคัญของการนิเทศ   ทำให้เกิดเจตคติที่ดีในกระบวนการนิเทศจึงทำให้  ได้ระดับความสำเร็จ มากที่สุด  เป็นที่น่าพอใจ ในภาพรวม   = 4.61 , S.D. =  .59

                        2.  ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการนิเทศภายในชั้นเรียน  พบว่า จากการที่โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน

ที่ชัดเจน  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศสังเกตการสอน  อย่างมีระบบ  และผู้บริหาร

ให้การสนับสนุน ปัจจัยอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงทำให้การดำเนินงานไปไปตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการเรียนรู้  ได้รับผลสำเร็จ  โดยรวม ได้รับ มากที่สุด เป็นที่น่าพอใจ  = 4.58, S.D. =  .62

                        3.  การประเมินด้านความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการนั้น ได้รับผลสำเร็จจากการประเมินมากที่สุด  พบว่า การใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม และมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ทำให้การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จจากการยอมรับซึ่งกันและกัน แก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเองหลังจากได้ฟังข้อคิดเห็น  คำแนะนำ ที่เป็นมิตรต่อกัน ไม่ใช่การจับผิด หรือตำหนิติเตียน  จึงทำให้ปัญหาอุปสรรคที่มีลดลงเพราะความมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางไว้  จึงนับว่าการประเมินด้านความก้าวหน้า   ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ได้รับสำเร็จ ในระดับ  มากที่สุด เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 

 =  4.63, S.D. = .57

                        4.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน  พบว่า  ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสอน  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน  จากการได้รับการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร ความมีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศ มีการปรับปรุง  พัฒนาตนเองตามคำแนะนำ นอกจากนั้นครูได้รับขวัญและกำลังใจจากผู้บริหาร  จึงทำให้มีกำลังใจ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงนับว่าการดำเนินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดสุทธารามมีผลสัมฤทธิ์ เป็นที่น่าพอใจ  โดยรวม อยู่ในระดับ  มากที่สุด

 =  4.51, S.D. = .64

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา