สรุปเข้มโค้งสุดท้าย | วิชาการ.คอม


สรุปเข้มโค้งสุดท้าย

ชีวะ ไปก็อปในคูเกิลมา

ผู้เขียน poxciy ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอนโครงการ

“สรุปเข้มโค้งสุดท้าย ครั้งที่ 4”

วิชา ขีววิทยา ชื่อผู้สอนรองศาสตราจารย์สีมา ชัยสวัสดิ์

หน้า

 

1

บทที่

1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต (Cell)

Cell

 

ประกอบด้วย 3

ส่วนคือ

I. Cell membrane

 

หรือ

Plasma membrane

II. Cytoplasm

III. Nucleus

I. Cell membrane

 

ประกอบด้วยไขมัน 2 ชั้น โปรตีนแทรกกลาง เรียกว่า Fluid mosalc model

เป็น

สารพวก

 

lipoprotein มีคุณสมบัติเป็น Semipermeable membrane

โครงสร้างที่มีไขมันสองชั้นโปรตีน

แทรกกลางเรียกว่า

 

Unit membrane

II. Cytoplase

 

ประกอบด้วย Organelles และ Inclusion หรือ

Cytosol

Organelles

 

เป็นองค์ประกอบย่อยของเซลล์ที่มีรูปร่างและหน้าที่เฉพาะ เป็นส่วนที่มีชีวิตสามารถเพิ่ม

จำนวนได้ แบ่งเป็น

 

. Single unit membrane

ได้แก่

1.

 

Endoplasmic Reticulum หรือ ER เป็นร่างแหกระจายทั่วไปในไซโทพลาซึม แบ่งเป็น 2

ชนิด คือ

a. Rough ER

 

หรือ RER มี Ribosome

เกาะที่ผิว หน้าที่สังเคราะห์โปรตีนส่งออกไปนอกเซลล์

b. Smooth ER

 

หรือ SER ไม่มี Ribosome

ที่ผิว หน้าที่สังเคราะห์ไขมันส่งออกไปนอกเซลล์และ

หน้าที่พิเศษบางอย่าง

2.

 

Golgi complex ประกอบด้วยหลอดสั้นๆเรียงกน 5 ถึง 8 ชั้น แต่ละชั้นเรียกว่า Cisterna

มี

หน้าที่รวบรวมโปรตีนและไขมันจาก

 

ER

แล้วเติมคาร์โบไฮเดรตลงไป เป็นสารโมเลกุลใหญ่ แล้วส่งออก

นอกเซลล์

3.

 

Lysosome พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ ภายในมี Hydrolytic enzyme

มีหน้าที่ย่อยอาหารหรือ

ทำลายเชื้อโรค

4.

 

Peroxisome

ทำลายสารพิษที่เข้ามาในเซลล์

5.

 

Vacuoie พบเฉพาะในเซลล์พืช ภายในมีสารละลายและรงควัตถุ

Anthocyanin

 

. Double unit membrane มี unit membrane 2

ชั้นหุ้ม ได้แก่

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา