การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สารบัญ

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.  การอ่านจับใจความ  หมายถึง  วิธีการเรียนรู้โดยการอ่านเพื่อทำความเข้าใจความหมายของข้อความหรือเนื้อเรื่อง  โดยสามารถระบุใจความสำคัญ  และจัดลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง

2.  การพัฒนาแบบฝึก หมายถึง  กระบวนการสร้างสื่อสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีการดำเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกและทดลองใช้แบบฝึกกับกลุ่มทดลอง

                3.  แบบฝึกการอ่านจับใจความ   หมายถึง   สื่อการเรียนรู้  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากนิทานสารคดี   ข้อมูลในท้องถิ่น  ประเภทความเรียง  และบทประพันธ์สั้น ๆ   มากำหนดเป็นบทอ่าน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านจับใจความจนเกิดการเรียนรู้  เกิดทักษะ  สามารถระบุใจความสำคัญและเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน

                4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้ ความเข้าใจ

จากการอ่านเรื่องเกี่ยวกับนิทานแฝงคติธรรม นิทานพื้นบ้าน สารคดี  และเรื่องในกับชุมชน

ไปใช้ตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่สร้างขึ้น

                5.  แบบทดสอบการอ่านจับใจความ  หมายถึง  แบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ก  ข  ค  และ ง  สำหรับใช้เป็นแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                6. นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 

 

อำเภอเมืองสระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต  1 จำนวน  17  คน 

                7. ประสิทธิภาพของแบบฝึก  หมายถึง  คุณภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้ศึกษาคุณภาพของแบบฝึก  ตลอดจนแบบทดสอบ

วัดความสามารถทางการเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

8.       เกณฑ์มาตรฐาน  หมายถึง  เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา

ประสิทธิภาพของแบบฝึก  80/80  กำหนดโดยอาศัยความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                80  ตัวแรก  หมายถึง  ร้อยละของจำนวนนักเรียนในการทำแบบฝึก  ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80

                80  ตัวหลัง  หมายถึง  ร้อยละของจำนวนนักเรียนในการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา