รายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านโคกกลาง | วิชาการ.คอม


รายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านโคกกลาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผู้เขียน vunram ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.วันแรม ศรีพงษ์. รายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ชื่อเรื่อง   :   รายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

                 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

                         เฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านโคกกลาง

 ชื่อผู้รายงาน  :      นางวันแรม ศรีพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                               วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

                               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์       :      2552

 บทคัดย่อ

                  รายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านโคกกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารสถานศึกษา

ตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 3) เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การดำเนินงานเป็นครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

ปีการศึกษา 2551 จำนวน 148 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ตามสะดวก (Convenience Sampling) และการคัดเลือกแบบหลายขั้นตอน(Multi – Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านโคกกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับระดับการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ เฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านโคกกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1ตามความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งหมด 85 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

การบริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 ข้อ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 20 ข้อ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 20 ข้อ และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จำนวน 25 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

                                                     ผลการดำเนินงาน พบว่า

                     1.  การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการบริหารหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านที่สามารถดำเนินการได้สูงสุด คือ การบริหารทั่วไป ได้แก่ การให้บริการอาคาร สถานที่ และบริเวณของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ที่เป็นโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และชุมชน การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อขอการสนับสนุนการจัดการศึกษา รองลงมาคือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารวิชาการ

                     2.  การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีระดับการบริหารหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านที่สามารถดำเนินการได้สูงสุด คือ การยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ โรงเรียนปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการในท้องถิ่น รองลงมาคือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการผลิต การมีส่วนร่วมและการร่วมคิดร่วมทำ และการกระจายอำนาจ

                     3.  การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับการบริหารหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านที่สามารถดำเนินการได้สูงสุด คือ การใช้สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดของผู้เรียนเป็นหลัก และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นพบวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้สื่อการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริงได้ และใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี

ความสะดวก สะอาด ง่ายต่อการเลือกใช้ รองลงมาคือ การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล

                     4.  การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีระดับการบริหารหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่สามารถดำเนินการได้สูงสุด คือ การให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ การให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร และสถานที่แก่ชุมชน การให้บริการความรู้ ข้อมูล หรือข่าวสารด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน และการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการประกอบอาชีพกับชุมชน รองลงมาคือ การร่วมกิจกรรมของชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น และ

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา