ข่าวการศึกษาวันนี้ | วิชาการ.คอม


ข่าวการศึกษาวันนี้

ข่าวการศึกษาวันนี้

ผู้เขียน minnieforindy ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

สพฐ.ปลื้มผลการเรียนเด็ก 3 จว.ชายแดนใต้ดีขึ้นก้าวกระโดด

       “กษมา” โว ภาพรวมผลการเรียนเด็ก 3 จังหวัดใต้เพิ่มแบบก้าวกระโดดถึง 6% แย้มตั้งเป้าแค่ 2% ในวิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ยกเว้นภาษาไทย              คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคณะทำงานจำนวน 3 ทีมไปติดตามการเปิดเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าทั้ง 3 พื้นที่ ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัด และกองกำลัง ประกอบกับเหตุการณ์รุนแรงในรอบปีที่ผ่านมาลดน้อยลง โรงเรียนจึงดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที และการปิดเรียนอันเนื่องมาจากความไม่ปลอดภัยนั้นน้อยลง ทำให้ครูมีเวลาสอนนักเรียนเต็มเวลา สิ่งที่น่าดีใจคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในภาพรวมพบว่าสูงขึ้น              ผลสัมฤทธิ์ในระดับ ป. 3 ประเมินจากคะแนน NT 2 รายวิชา วิชาภาษาไทย คณิต พบว่ามี 4 เขตพื้นที่คะแนนภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพิ่มสูงขึ้น คือ นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 3 ปัตตานี เขต 3 และยะลา เขต 3              สำหรับ ชั้น ป. 6 โดยดูผลการประเมินจากคะแนน NTปี 2550 และคะแนน O-NET ปี 2551 ใน 5 รายวิชา ไทย คณิต วิทย์ สังคม และอังกฤษ พบว่า นราธิวาส เขต 1 และนราธิวาส เขต 3 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้น 4 รายใน 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ มีเพียงภาษาไทย สำหรับ ปัตตานี เขต 1 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้น ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม และปัตตานี เขต 3 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาวิทยาศสตร์ ส่วน ยะลา เขต 1 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ยะลา เขต 2 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม และ ยะลา เขต 3 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาภาษาไทย ทุกเขตพื้นที่คะแนนยังไม่เพิ่มขึ้น                     ส่วนชั้น ม. 3 โดยเปรียบเทียบโดยดูจากคะแนน NT ปี 2550 และ คะแนน O-MET ปี 2551 ใน 5 รายวิชา ไทย คณิต วิทย์ สังคม และอังกฤษ พบว่านราธิวาส เขต 1 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม นราธิวาส เขต 3 เด็กมีคะแนนสูงขึ้นในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ปัตตานี เขต 1 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชา วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ปัตตานี เขต 3 เด็กมีคะแนนเพิ่มในวิชาวิทยาศาสตร์ ยะลา เขต 1 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ยะลา เขต 2 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม และ ยะลา เขต 3 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และอังกฤษ              และชั้น ม. 6 ดูจากคะแนน O-NET ใน 5 รายวิชา ไทย คณิต วิทย์ สังคม และอังกฤษ พบว่า นราธิวาส เขต 1 เด็กมีคะแนนเพิ่มในรายวิชาคณิตศาสตร์ นราธิวาส เขต 2 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ นราธิวาส เขต 3 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปัตตานี เขต 1 พบเด็กมีคะแนนสูงขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ ปัตตานี เขต 2 เด็กมีคะแนนสูงขึ้นในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปัตตานี เขต 3 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ยะลา เขต 1 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ ยะลา เขต 2 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ ยะลา เขต 3 เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์              คุณหญิงกษมา กล่าวว่า ผล การเรียนชั้น ม. 6 เพิ่มไม่มากนัก แต่ที่เห็นเด่นมาใน ป. 3 ป.6 และ ม. 3 ถ้าในพื้นที่มีความสงบและเด็กได้เรียนเต็มอีกซัก 1 ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เขตพื้นที่รายงานว่าเด็กมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6 ปกติ สพฐ.ขอเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น แต่ผลการเรียนก้าวกระโดดสูงในหลายวิชา       

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา