ข่าวการศึกษาวันนี้ | วิชาการ.คอม


ข่าวการศึกษาวันนี้

สารบัญ

ครูไทยเก่ง คว้า 4 รางวัลใหญ่ ประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับเอเซีย

โลกยุคปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมมาให้ทราบได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและยังเป็นเครื่องมือช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยสร้างงานทั้งด้านบวกและลบให้เกิดขึ้นได้อีกมากมาย จากความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้นำเข้ามาใช้เป็นสื่อช่วยพัฒนาคุณภาพเด็กในทุกมิติด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้และเครื่องมือในการสร้าง สื่อ นวัตกรรม นำมาจัดการเรียนรู้อย่างจริงจังจนเกิดผลสำเร็จให้เห็น

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีโรงเรียนและ ครูจำนวนหนึ่งยังขาดความพร้อมอยู่บ้างด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ แต่ด้วยความพยายามของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงตัวครูเองจึงทำให้ ครูผู้สอนส่วนใหญ่สามารถสร้างนวัตกรรมมาบูรณาการใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี คุณภาพไม่น้อยหน้าไปกว่าครูชาติใดในโลก ซึ่งส่วนนี้ได้เกิดภาพความสำเร็จให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์มาแล้วจากการประกวด นวัตกรรมของครูประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ในงาน “Partners in Learning Regional Innovative Teachers Leadership Award 2009” ที่มาเลเซีย เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ตัวแทนครูไทย 10 คน สามารถคว้ามาได้ถึง 4 รางวัลใหญ่ และยังได้สิทธิเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศบราซิล ได้แก่ ครู จันทร์จิรา พงษ์ชู รร.ปทุมวิไล สพท.ปทุมธานี เขต 1 จาก นวัตกรรมชื่อ “เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel” และรางวัล ขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ที่มาจากการโหวตของครูทุกประเทศที่เข้าร่วมประกวด จากนวัตกรรมชื่อ “การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดหนังสือ ลอยฟ้า เรื่อง ต้นข้าวชาวนาไทย” ของ ครู ลินลดา กันทะพงค์ รร.อนุบาลเชียงใหม่ สพท. เชียงใหม่ เขต 1 และรางวัลกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมกลุ่มร่วมกับครูประเทศอื่น ๆ จากผลงาน ของครูปาริชาติ เภสัชชา รร.อุทัยวิทยาคม สพท. อุทัยธานี เขต 1 และ ครูจุฬาวรรณ์ บัวหลวง รร. บ้านบน สพท.ปัตตานี เขต 3 โดยได้ที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

จากรางวัลที่ได้มาทั้งหมดนั้นต้องบอกว่า สุดยอดจริง ๆ เพราะจากจำนวนสื่อของครูที่มีมาก กว่า 100 ผลงานจากหลายประเทศที่หลายคน คิดว่าเขาน่าจะจัดการศึกษานำหน้าเรา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อินโด นีเซีย หรือแม้แต่มาเลเซีย แต่ผลออกมาครูไทยกลับสามารถคว้ามาได้เกือบทุกรางวัลแถมยังได้รางวัลขวัญใจ มหาชนซึ่งเป็นการโหวตของครูทั้งหมดอีก ด้วย หากไม่บอกว่าสุดยอดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเช่นกันผลงาน “เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel” ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่ประเทศบราซิลนั้น คุณครูจันทร์จิราเจ้าของผลงานเล่าถึงที่มาของการคิดนวัตกรรมชิ้นนี้ว่า ด้วยเห็นปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ต่อการเรียน รู้มากนักเพราะส่วนใหญ่นำไปเล่นเกม สนทนา ฟังเพลง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การคิด วิเคราะห์ ยังต่ำอยู่ แต่เมื่อเห็นว่าเด็กสนใจเกมคอมพิวเตอร์แต่ยังใช้แบบไม่สร้างสรรค์จึงคิดทำ สื่อดีมาแลกสื่อไม่ดีด้วยวิธีการหนามยอกต้องเอาหนามบ่งจึงคิดประยุกต์ใช้ โปรแกรม Excel มาสร้างเป็นเกมประกอบการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา รูปแบบ วิธีการตรงกับความสนใจของเด็กแต่ละวัยโดยเบื้องต้นได้สร้างเป็นเกมต้นแบบไว้ ประมาณ 20 เกมทำให้เด็กเข้ามาใช้สื่อในแต่ละวันจำนวนมากพร้อมกับสนใจที่จะทดลองสร้าง เกมด้วยตนเองดูบ้าง จึงได้จัดทำเป็นคู่มือขั้นตอนการสร้างเกมสร้างสรรค์ผ่านโปรแกรม Excel ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนดซึ่งเด็กจะสามารถเลือกเนื้อหา รูปแบบ วิธีการให้คะแนนตามศักยภาพและความท้าทายในความสามารถของตนเองส่งผลให้เกิด ความรู้และความสนุกสนานไปในตัว จากสื่อที่มีความยืดหยุ่นในทุกขั้นตอนจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น ซึ่งปัจจุบันนี้สื่อดังกล่าวได้ขยายผลให้ครูทั้งในโรงเรียนและในสังกัด สพท. ปทุมธานี ได้นำไปใช้อย่างทั่วถึงแล้ว

คุณครูลินลดา กันทะพงค์ ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote บอกว่า นวัตกรรมนี้สามารถนำไปพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง หลากหลายและเป็นรูปธรรมทั้งกระบวนการปลุกจิตสำนึก ให้เด็กรู้คุณค่าของข้าวว่ากว่าจะได้มานั้นชาวนาต้องเหนื่อยยากและใช้เวลา นานขนาดไหน และเมื่อเด็กได้ลงมือปฏิบัติทำนาจริงยิ่งทำให้เกิดความตระหนักด้วยตนเองโดย ที่ไม่ต้องมีใครมาคอยบอก ซึ่งจะเห็นได้จากสุขนิสัยกินข้าวหมดทุกมื้อทุกเม็ดไม่มีหกหล่น นอกจากนั้นสื่อชิ้นนี้ยังช่วยปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ส่งเสริมให้เด็กรู้จักทำงานร่วมกัน ส่งเสริมด้านคุณธรรม ให้เด็กได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวนาไทย เกิดนิสัยรักการทำงาน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย โดยสื่อชิ้นนี้ได้มีการพัฒนาจาก E - book มาเป็นหนังสือชุดลอยฟ้าต้นข้าวชาวนาไทย จนมาถึงการจัดทำเป็น Power Point ที่เด็กๆสามารถใส่เนื้อหา รูปแบบ ใส่เสียง ใส่ดนตรีประกอบได้เอง ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนานสนใจกับการอ่านและการเรียนรู้อย่างมากซึ่งจะส่งผลถึงผลสำเร็จด้าน คุณภาพการศึกษาของเด็กตามไปด้วย

ความสำเร็จจากการประกวดนวัตกรรมครั้งนี้คง ไม่ใช่อยู่แค่กับครูที่ได้รับรางวัลมาเท่านั้นแต่จะรวมถึงผลงานของครูทุกคน ด้วย เพราะจากคุณภาพสื่อที่นำไปประกวดล้วนแต่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้แก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาในบริบทที่แตกต่างกันออกไปแต่ด้วยรางวัลมีจำนวนน้อยทำให้ พลาดโอกาส แต่สำหรับคำชื่นชมที่ได้รับจากครูต่างชาติแล้วมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะ เป็นผลงาน “การสร้าง Model 3 มิติด้วย G๐๐gle ของครูสิริพรรณ พ่วงสุขี รร.กรุงเทพคริสเตียน, เรื่อง “บทเรียน online การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Autodesk” ของครูอำนาจ พรหมใจรักษ์ รร.โคกสีพิทยาสรรค์ สพท.ขอนแก่น เขต 1, เรื่อง “กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ทำให้สัตว์พูดได้” ของครูสุติมา ผ่องพันธุ์งาม รร. จิตรลดา, เรื่อง “CAI : How to evaluate value of Thai Literature” ของครูอมรรัตน์ ศิรินุพงค์ รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพท.สงขลา เขต 1, เรื่อง “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” ของครูพจนา ธุระ นนท์ รร.โสตศึกษามุกดาหาร, เรื่อง “Animation on Ethics for Junior Students Project” ของครูรณชิต นราพันธ์ รร.วัดดงมูลเหล็ก กท., เรื่อง “การพัฒนานักเรียนสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ โดยใช้กระบวนการวิจัย” ของครูปาริชาติ เภสัชชา รร.อุทัยวิทยาคม สพท.อุทัยธานี เขต 1, เรื่อง “คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ” ของครูจุฬาวรรณ์ บัวหลวง รร.บ้านบน สพท.ปัตตานี เขต 3 นอกจากนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นยังน่าจะรวมถึงโอกาสที่ครูและทีมงานทุกคน ได้เผยแพร่ความดีงามของชาติไทยและคนไทยผ่านการแสดงออกทั้งการแต่งกาย อัธยาศัย ยิ้มแย้มแจ่มใส สนทนาปราศรัยเก่ง สามารถสร้างมิตรภาพความประทับใจให้เกิดขึ้นกับครูทุกชาติได้อย่างรวดเร็วและ มากมาย

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็คง ต้องขอยกความดีให้แก่คณะครูและผู้แทนของ Microsoft ประเทศไทยทุกคน โดยเฉพาะ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. ที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครูไทยให้มีศักยภาพด้าน ICT กับการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาจนส่งผลถึงความสำเร็จ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการประกวดแข่งขันระดับโลกที่ประเทศบราซิล เชื่อว่า ครูจันทร์จิรา พงษ์ชู คงจะ สามารถสร้างชื่อเสียงของวงการครูไทยให้ได้กระฉ่อนโลกอีกครั้ง ซึ่งหากทำได้เช่นนั้นต่อไปนี้ใครจะมาว่าครูไทยมีศักยภาพต่ำกว่าครูต่างชาติ อีกคงไม่ได้แล้ว.

 

กลิ่น สระทองเนียม

ที่มา เดลินิวส์ 6 มิถุนายน 2552

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา