บทบาทหน้าที่เลขานุการ | วิชาการ.คอม


บทบาทหน้าที่เลขานุการ

เลขานุการ คือ ฟันเฟืองที่ช่วยให้เครื่องจักรหมุนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขานุการ คือ แขนขวาของนายจ้าง เลขานุการ คือ ผู้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เลขานุการ คือ กองหนุนพร้อมที่จะสู้รบ

ผู้เขียน น้องน้อย99 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คุณสมบัติเด่นของเลขานุการ

คุณสมบัติเด่นของเลขานุการ  เนื่องจากเลขานุการเป็นผู้ช่วยนักบริหาร จึงต้องมีความชำนาญและรอบรู้ในสายงาน มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีไหวพริบปฏิภาณ นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนรอบคอบ และไตร่ตรองได้ถูกต้องในการตัดสินใจ เสมือนเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่งานจะส่งถึงมือผู้บริหาร ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่เก็บความลับได้ดี  

คำว่า เลขานุการ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษ “SECRETARY”  ซึ่งมาจากภาษาลาตินว่า “SECRETUM” แปลว่า “ลับ”  หรือ  SECRET  ดังนั้น “SECRETARY” จึงแปลว่าผู้รู้ความลับ ดังนั้นผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเลขานุการคือผู้รู้ความลับต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและขององค์กรด้วย คำว่า  SECRETARY เป็นคำที่มีอักษร 9 ตัว  มีความหมายตามตัวพยัญชนะดังนี้       

S   (Sense)  ความมีสามัญสำนึก รู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ 

E   (Efficiency)   ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

C   (Courage)   ความมุมานะ กล้าหาญ   

R   (Responsibility)     ความรับผิดชอบ    

E    (Energy) การมีกำลังใจในการทำงาน       

T    (Technique)  การมีเทคนิคในการทำงาน  

A    (Active)        ความว่องไว ไม่เฉื่อยชา    

R    (Rich)  ความเป็นผู้มีคุณธรรม      

Y     (Youth)   ความมีชีวิตชีวา  

 เลขานุการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

1.       ต้องรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานในองค์กรเป็นอย่างดี

2.       มีความรู้ ความสามารถ ชำนาญงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และรู้จักพัฒนาตนเอง

3.       มีวิจารณญาณที่ดี คาดการณ์ไกล มีปฏิภาณไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ รู้จักไตร่ตรอง และตัดสินใจดี

4.       มีบุคลิกภาพลักษณะดี คล่องตัว รู้จักสังเกต และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม

5.       มีความรับผิดชอบ อดทน บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.       มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและหน้าที่ สามารถเก็บความลับได้ดี

7.       มีความสามารถในการฟัง จดจำรายละเอียดเรื่องราวต่าง ๆ ได้แม่นยำ

8.       มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนได้

9.       มีทักษะในการบริการ การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

10.   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา