การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา | วิชาการ.คอม


การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา

สารบัญ

ตัวอย่างการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ตัวอย่างการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                   สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง  15  เรื่อง  จะมีหลักการทำงานเหมือนกัน  คือ  ให้ผู้ใช้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  แล้วนำแผ่น CD คำคล้องจองประกอบภาพ  ใส่ลงใน  CD-ROM  Drive  หลังจากนั้น  โปรแกรมจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทันที  ผู้ใช้จะพบกับบทเรียน ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  ดังนี้1.    หน้าแรก           

                หน้านี้จะแสดงชื่อเรื่อง  ผู้เขียนคำคล้องจอง  และชื่อผู้วาดภาพ  มีเสียงเพลงประกอบ ซึ่งผู้จัดทำได้แต่งคำร้องของเพลงขึ้นมาใหม่  และนำไปให้นักดนตรีใส่ทำนอง  และบันทึกเสียงที่ห้องอัด  ทำให้เสียงเพลงชัดเจนและน่าฟัง  เร้าความสนใจของเด็กเป็นอย่างดี                ให้ผู้ใช้ทำการคลิกปุ่ม “เข้าสู่บทเรียน”  เพื่อเข้าสู่เมนูหลักต่อไป2.    หน้าคำแนะนำในการใช้บทเรียน          3.    ส่วนของเนื้อเรื่องคำคล้องจอง                ในส่วนของเนื้อเรื่องคำคล้องจองนั้น  จะนำเสนอด้วยภาพก่อน  แล้วตามด้วยคำคล้องจอง  ซึ่งในแต่ละหน้าจะมีเสียงอ่านคำคล้องจองประกอบ  ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกที่รูปวิทยุเพื่อฟังเสียงซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ    ถ้าต้องการกลับเมนูหลักให้คลิกที่รูปบ้าน                       หลังจากมีภาพแล้ว  หน้าต่อมาก็จะเป็นคำอ่านของคำคล้องจอง  มีเสียงอ่านประกอบเช่นเดิม  ผู้ใช้สามารถคลิกภาพวิทยุเพื่อฟังเสียงซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ                                                                                                 4.    ส่วนคำถามท้ายบทเรียน                เมื่อจบแล้วจะมีคำถามท้ายบทเรียน  ซึ่งมีเสียงอ่านคำถามให้นักเรียนฟัง  ผู้ใช้สามารถคลิกฟังเสียงซ้ำได้กี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ         5.    ส่วนฝึกร้องทำนองเพลง                  หน้านี้เป็นเสียงเพลงให้นักเรียนฝึกร้องตาม  ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกฟังเสียงเพลงซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ           6.    ส่วนออกจากบทเรียน                เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มออกจากบทเรียน  จะเข้าสู่หน้านี้เพื่อเลือกว่าจะเล่นต่อ  หรือจะออกจากบทเรียน                                   เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มออก  จะปรากฏหน้าแสดงชื่อผู้จัดทำ  ก่อนจะออกจากบทเรียนอย่างสมบูรณ์                       

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา