"พระพรหม" | วิชาการ.คอม


"พระพรหม"

สารบัญ

บทสวดมนต์บูชาพระพรหม

บทสวดมนต์บูชาพระพรหมก่อนสวดบูชาพระพรหม ต้องสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นกฎการไหว้เทพของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกายบทสวดพระพรหมของพราหมณ์(เลือกสวดบทใดก็ได้)

- โอม อาฮัม พรหมมา อัสมิ (บทสวดหลัก)- โอม สารบัม กฮาลวิดาอี พรหมมา

- สัต ชิด เอกัม พรหมมา- โอม พรหมมะเน นะมัส- โอม พรหมมา เทวา นะมัสเต- โอม สารเว ภะโย พรหมมา เนพะโย นะมะฮา- โอม ปรเมศะ นะมัสการัม โองการะ นิสสะวะรัมพรหมเรสะยัม ภูปัสสะวา วิษณู ไวยะทานะโมโทติลูกะปัมทะระมา ยิกยานัม ยะไวยะลา คะมุลัมสทานันตะระ วิมุสะตินัมนะมัสเต นะมัสเตจะอะการัง ตะโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามากัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัมสัมโภพะกะละ ทิวะทิยัม มะตัมยะ- โอม จตุรมุขคาย วิดมาเฮฮันษา รุทยา ดีมาฮีตันโน พรหมมา ประโจทะยาตุ- โอม จตุรมุขคาย วิดมาเฮกามันดาลุทารัย ดีมาฮีตันโน พรหมมา ประโจทะยาตุ- โอม ปรเมศวราเย วิดมาเฮปารตัตวาเย ดีมาฮีตันโน พรหมมา ประโจทะยาตุ- โอม นะโม ราโช ชุเศอิ สริสตะอุสติตะอุ สัตตะวา มายายะชาทะโม มายายะ สัมหะริเนอิวิศวารูปายะ เวทาเสอิโอม พรหมมันไย นะมะฮา- โอม อีม หรีม ชรีม กลีม สาอะห์ สัต ชิด เอกัม พรหมมา--------------------------------------------------------------- บทสวดสรรเสริญพระพรหมโอม สารบัม กฮาลวิดาอี พรหมมา (3 จบ)โอม สัตยัม กฮานัม อานันดัม พรหมมาโอม สัตยัม กฮานัม อานันตัม พรหมมาโอม สัตยัม กฮานัม อัมรึตัม พรหมมาโอม สัตยัม กฮานัม อาบโฮยัม พรหมมาโอม มยามาตมาฮา พรหมมาโอม ปรากนอานาม อานันดัม พรหมมาโอม ตัต สัต โอมความหมาย :ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ถูกสร้างโดยพระพรหมมาขอน้อมสักการะพระพรหมมา ผู้เป็นความจริงอันสูงสุดพระองค์คือความสุข พระองค์คือสรรพความรู้ พระองค์คือสิ่งที่อยู่อย่างนิรันดร์พระองค์คือสิ่งอันเป็นอมตะพระองค์คือสิ่งผู้กล้าหาญเหนือผู้อื่นใดสรรพความรู้และความสุขทั้งหลายคือพระพรหมมาทุกอนูของเราทั้งหลายจึงขอถวายแด่พระพรหมมา--------------------------------------------------------------- บทสวดพระพรหมของพุทธ(เลือกสวดบทใดก็ได้)- โอม พรหมมะเณ นะมะ โองการพินทุ นาถังอุปปันนาถังสุอาคะโต ปัญจะปะทุมมังพรหมมาสะหัมปะตินามัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทานัง- โอม พระพรหมมา ปฏิพาหายะทุติยัมปิ พระพรหมมา ปฏิพาหายะตะติยัมปิ พระพรหมมา ปฏิพาหายะ- พรหมมาจิตตัง ปิยังมะมะนะชาลีติ นะมะพะทะนะมะอะอุ เมกะอะอุ- ปิโย เทวะ มะนุสสานัง ปิโย พรหมมา นะมุตตะมังปิโย นาคะ สุปันณานัง ปินินทะริยัง นะมามิหัง

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา