การเขียนโปรแกรม HTML | วิชาการ.คอม


การเขียนโปรแกรม HTML

ลักษณะของ HTML ที่ควรรู้

ผู้เขียน เฟื่องฤทัย ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ข้อความลักษณะหัวเรื่อง (heading)การจัดตำแหน่งการแสดงผล

ข้อความลักษณะหัวเรื่อง (Heading) การจัดการจัดตำแหน่งการแสดงผล

ข้อความลักษณะหัวเรื่อง (Heading)

 

ข้อความลักษณะหัวเรื่อง จะกำกับด้วยแท็ก <Hn>

<Hn>....Heading Text ... </Hn>

 

 

n คือตัวเลขแสดงขนาดของตัวอักษร ค่าของ n นั้นจะมีค่าอยู่ที่ 1 - 6 n = 1 จะมีขนาดตัวอักษรหัวเรื่องใหญ่สุด n = 6 จะมีขนาดตัวอักษรหัวเรื่องเล็กสุด สามารถเพิ่ม/ลดขนาดโดยใช้เครื่องหมาย + หรือ - นำหน้าตัวเลขได้ เช่น -1 หรือ +5 เป็นต้น

<HTML><HEAD>     <TITLE>การกำหนด Heading</TITLE> </HEAD><BODY>      Computer - Default Size     <H1>Computer - H1</H1>     <H2>Computer - H2</H2>     <H3>Computer - H3</H3>     <H4>Computer - H4</H4>     <H5>Computer - H5</H5>     <H6>Computer - H6</H6></BODY></HTML>

กำหนดค่าของการจัดการจัดตำแหน่งการแสดงผล

<P ALIGN="LEFT/RIGHT/CENTER">..........</P>

เป็นคำสั่งที่ทำการจัดตำแหน่งของการแสดงผลทางจอภาพ การที่จะแสดงตำแหน่งต่างๆ นั้นจะต้องอยู่ระหว่างคำสั่ง

<P ALIGN="LEFT/RIGHT/CENTER">

และปิดด้วย </P> ซึ่งการที่จะให้ข้อความหรือรูปภาพอยู่ชิดซ้าย กึ่งกลางและชิดขวานั้น จะต้องมีคุณสมบัติการจัดตำแหน่งของการแสดงผลดังนี้

align = "left" การกำหนดค่าของการจัดตำแหน่งการแสดงผลอยู่ทางซ้าย align = "right" การกำหนดค่าของการจัดตำแหน่งการแสดงผลอยู่ทางขวา align = "center" การกำหนดค่าของการจัดตำแหน่งการแสดงผลอยู่ตรงกลาง

ข้อสังเกต

ตำแหน่งการแสดงผลนั้นจะมีการแสดงผลชิดซ้ายทุกครั้งถ้าเราไม่มีการกำหนดค่าของการแสดงผล การจัดตำแหน่งการแสดงผลข้อความหรือรูปภาพให้อยู่กึ่งกลางของจอภาพนั้น เราสามารถกำหนดด้วยคำว่า CENTER เป็นคำสั่งได้เลยโดยเราจะเขียนคำสั่งดังนี้ < CENTER >..........< /CENTER >

การแสดงข้อความตามที่จัดจัดรูปแบบไว้ในไฟล์ต้นฉบับ

<PRE>..........</PRE>

เป็นการกำหนดตำแหน่งการแสดงผลตามรูปแบบที่เราได้ทำการจัดในไฟล์ต้นฉบับ โดยในคำสั่งนี้เราสามารถจัดตำแหน่งที่เราต้องการให้แสดงผล โดยเรากำหนดด้วยคำสั่ง <PRE> แล้วปิด </PRE> จะทำให้เราสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลได้ แต่ถ้าเรากำหนดด้วย <P ALING="LEFT / RIGHT / CENTER"> การแสดงผลก็จะอยู่แค่ชิดซ้าย กึ่งกลาง และชิดขวาเท่านั้น

มักจะใช้คำสั่งนี้ในกรณีที่นำข้อมูลจาก NotePad หรือ Text Editor อื่นๆ มาแสดงผล โดยไม่ต้องการให้เสียรูปแบบเดิม ซึ่งจะต้องกำหนดให้ใส่แท็ก Pre กำกับหัวท้ายของข้อมูลนั้นๆ แล้วจึง Copy มา Paste ในเอกสาร HTML

 

อ้างอิง : www.nectec.or.th

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา