การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ วิชาการของโรงเรียน ครูโรงเรียนคันนายาว | วิชาการ.คอม


การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ วิชาการของโรงเรียน ครูโรงเรียนคันนายาว

บทคัดย่อ

ผู้เขียน kannayaow ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หน้าที่ 1

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ วิชาการของโรงเรียน ครูโรงเรียนคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว สังกัดกรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย นายอนุภาพ วาทีทอง ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2551 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 ประชาการที่ศึกษา คือครูโรงเรียนคันนายาว จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว สังกัดกรุงเทพมหานคร ในขอบข่ายงาน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมของครูด้านการตัดสินใจ รองลงมาคือการมีส่วนร่วม ด้านการดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ด้านการประเมินผล และการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน เป็นลำดับสุดท้าย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา