วิชาการดอทคอม ptt logo

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ วิชาการของโรงเรียน ครูโรงเรียนคันนายาว

บทคัดย่อ
ผู้เขียน: kannayaow ชมแล้ว: 6,604 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 29 June 2009, 4:50 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 29 June 2009, 5:27 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - หน้าที่ 1
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ วิชาการของโรงเรียน ครูโรงเรียนคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว สังกัดกรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย นายอนุภาพ วาทีทอง ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2551 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 ประชาการที่ศึกษา คือครูโรงเรียนคันนายาว จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว สังกัดกรุงเทพมหานคร ในขอบข่ายงาน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมของครูด้านการตัดสินใจ รองลงมาคือการมีส่วนร่วม ด้านการดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ด้านการประเมินผล และการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน เป็นลำดับสุดท้าย*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


kannayaow
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,345 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน