วิชาการดอทคอม ptt logo

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต คันนายาว จำนวน 80 คนโดยการสุ่
ผู้เขียน: kannayaow ชมแล้ว: 9,512 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 29 June 2009, 6:38 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 29 June 2009, 6:40 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย  นายอนุภาพ  วาทีทอง
ปีการศึกษา 2551
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต      คันนายาว จำนวน 80 คนโดยการสุ่มจากการเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีค่าความเชื่อมั่น 0.96ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
ผลการวิจัยพบว่า
1.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 80 คน พบว่าส่วนมากเป็นหญิง และมีประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่าง 11-20 ปี
2.ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านการบริหารด้านหลักสูตรมากที่สุด
3.เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพพบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
4.เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่าง ๆ กัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในรายด้านไม่แตกต่างกัน
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


kannayaow
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,345 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน