“งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552” | วิชาการ.คอม


“งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญนักเรียน นิสิต คณะครู – อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในระหว่

ผู้เขียน nonglak onkrang ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

nonglak onkrang

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญนักเรียน นิสิต  คณะครู – อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552”   ณ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในระหว่างวันที่ 18 – 21  สิงหาคม   2552  โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30 – 09.30 น. เชิญร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวคำสดุดีพระบิดาวิทยาศาสตร์ของไทย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาวิทยาศาสตร์ของไทย พร้อมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้กิจกรรมการแข่งขัน : ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา 5 กิจกรรม ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่      -การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์        -การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์      -การวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์      - การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขัน Science Show

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นศูนย์จัดการแข่งขันสำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งผู้ชนะจากการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมจะเป็นตัวแทนศูนย์ภาคใต้ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป        นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์อีกหลายรายการ เช่น การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 – 4  เป็นต้นและยังมีการสัมมนาวิชาการ “การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กับอนาคตประเทศไทย”  การแสดงผลงานนิทรรศการด้านต่าง  ๆ จากทั้งนิสิต และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และจากหน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนภายนอก  เช่น รถดาราศาสตร์ รถอินเตอร์เน็ตและห้องสมุดเคลื่อนที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  นิทรรศการปลาทะเล ปลาสวยงาม และปลาน้ำจืดหายาก  จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดกระบี่   การแสดงหุ่นยนต์ จากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม และจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพัทลุง อำเภอป่าพะยอม เป็นต้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา