อารหาร | วิชาการ.คอม


อารหาร

บทความนี้เป็นบทความที่เกี่ยวกับอาหารพร้อมบริโภค

ผู้เขียน บุษกร ศรีสร้อย ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

อาหารพร้อมบริโภค

อาหารพร้อมบริโภค        ปัจจุบันอาหารไทยทั้งอาหารคาว, อาหารหวาน และ อาหารว่าง กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากการประกอบอาหารไทย มีลักษณะเฉพาะตัว โดดเด่นตั้งแต่การคัดสรรเครื่องปรุง, การจัดเตรียม ตลอดถึงวิธีการปรุง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานเวลา และความปราณีตพอสมควร ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในต่างประเทศ ที่ต้องการรับประทานอาหารไทยโดย ไม่ต้องเสียเวลา และยุ่งยากในการปรุงอาหาร คือ อาหารพร้อมบริโภค เพียงแต่ผู้บริโภคนำไปอุ่น, อบ, นึ่ง หรือเข้าเตาไมโครเวฟ ก็สามารถรับประทานได้ทันที อุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภค เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งมีศักยภาพ และแนวโน้มที่ดีในการส่งออก อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบเป็นอย่างมาก      ดังนั้น อุตสาหกรรมนี้ จึงเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ และควรจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น องค์ความรู้ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต, การบริหารจัดการ, การจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียจากโรงงาน รวมไปถึง แหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ และเทคโนโลยี ในขณะที่ ระบบประกันคุณภาพ เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้า รวมทั้ง กฎ ระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปยังประเทศต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน สำหรับการรักษาลูกค้าเดิม และในขณะเดียวกันเป็นการหาตลาดใหม่ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภค จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภคต่อไป

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา